Gökdäki beýik

Sapar ile nämeleri etmedi,
nädip boljak boldy bakyýa beýik,
iň arzanyn tapyp adamyň ilde,
güp ynanyp, gymmat adamlar diýip,
daş bor öýdüp aýagynyň astynda,
kesekleri ýygnan eken aslynda,
gördük, şükür, sylamadyk ilini,
sylamaýar iň ozaly özüni,
için, daşyn berip nirde göýdüge,
a göýdükler, başyn aýlap, pahyry,
ugratdylar baky bolunýan göge.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024