Gabyr rahatlygy

Ol öz açgözlüginden
Ogurlap boşanmady,
Boşanmady daşanyp,
Peşgeş baryn öýüne;
Halta-halta tyllany
Gizläp nire-nirede,
Ýa-da öwdürip özün,
Kitap ýazýan, beýleki,
Şa şahyr, ýene bir zat,
Arasynda şumjaryp:
“Öwmäň-ä meni beýle!”

Ol öz açgözlüginden
Boşanmady baý bolup,
Ýa kän talap ilini,
Boşandy diňe ölüp.
Indi gabrynda, pahyr,
Belki, ýatandyr gülüp.

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019