Surat

Ýaradanyň günäsi

Doganlaryň geldi, erkekleri däl,
aýal doganlaryň, akyl bermäge,
şaý-sepleriň sat diýdiler zat goýman,
öýüň düşeklerin, haly-palasyn,
mebelleriň, näme boljak agaçdan,
köýnekleriň, geçjek gyňajyň bolsa,
eşikleriň bolsa, eplengi duran,
ýaglyklaryň, gap-gaçlaryň ýüzlüje,
sat barjasyn geçen, alnan ýerinden,
çykar doganymyz, sowuk zyndanda
gujaklap ýatmasyn arzuw-hyýalyn,
tussag boşap, gelenden soň öýüne,
gürrüň berdi haýran galan aýaly.

Söz tapmak kyn, düşündirip bilmedim,
o tussag däl, para berip, pul berip,
şaý-sepleriň satyp, çykaryp bolýan,
dogany siz, siz bilmeýän bolsaňyz,
näçä durýar gara başy, bahasy,
il näbilsin, geň görerdim geplerin,
diýdim ol däl, belki, ýaradan asy.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024