Surat

Wagt ogurlygynyň jezasy


Sen bilmersiň, okamagy öwrenip,
wagt ogurlap deň-duşlaryň oýnundan,
aşyklaryň sanamagy unudyp,
parany, çeligi, futboly hatda
ýadyňdan çykaryp okan günleriň,
ýa-da uzak günüň ogurlap pagta,
aç galan itiňe döz gelip käte,
gaharyny zynjyryndan çykarýan,
okan kitaplaryň duşman boljagyn,
duşmany etjegin basyp alanyň,
seniň üçin ak mekdebi, kluby,
gadalyndan kitaphana salanyň;
sen bilmersiň wagt ogurlap eneňden,
ýa ataňdan, gözün diken ýollara,
goşgy ýazýan wagtyň duşman etjegiň
dost-ýarlaryň, kärdeşleriň özüňe,
döwletiňi, hökümetiň, hökümi
bitmän galjak seni okasa millet,
sen bilmersiň nämedigin ykbalyň,
ýa tutjagyň näçe garpyz bir elde.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024