Durmuş hakda gürrüň etseň

Gülen borlar, bu bir kada,
ýöne siňe seredeňde
güler ýaly zat ýok munda,
adamlaryň durmuşy bar,
çylşyrymly, ýönekeý däl,
goýulmadyk öz gününe,
goýulmajak geljekde-de,
bir-biregi ezmek üçin
nämeleri etmedik biz,
nirelere gitmedik biz,
ýa gelmedik nirelerden,
gülen borlar, çyn gürrüňe
tapylmasa gaýrat birden.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023