Üşük etseň

Her adamdan, üşük etseň,
wagtyň bolsa artyk-süýşük,
ýa säginseň sähel ýolda,
salamlaşyp, gep-sözünden
bir zatlary öwrenersiň,
öwrenersiň gülküsinden,
agysyndan adamlaryň
ýüregini, päl-niýetin,
dos-doly däl, azda-kemde,
açyp-açyp, sandyk ýaly,
käsi täze, ýalpyldaýan,
içi biraz böwşeň ýöne,
beýlekisi hyryn-dykyn,
kän açylman duran, köne,
dykgat etseň her sözüne,
hem özüňi öwrenersiň,
wagtyň bolsa ýa terezi
bolup bilseň öz-özüňe,
öz tarapyň daşyn agyr
ýa kem etmän beýlekiden,
çünki bilip ýaşan gowy,
ýok başga zat alyp giden.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023