Surat

Iň dogry gürrüň

Saňa geçmiş nämä gerek,
geçen zatlar geçdi gitdi,
saňa geljek nämä gerek,
geler, bolar näme bolsa,
nämä gerek şu gün saňa,
içjek çaýyň, nanyň bolsa,
döwüm-dişlem, artykmaç zat
kesel ahyr owal-ahyr,
nämä gerek goşgy saňa,
ýa-da nämä gerek şahyr,
şalar bilen darkaş guran,
köşge sygman, sygman dünýä,
ýorganyny başa büräp,
Muhammet dek bögüren kä,
ýüregine sygman howry,
perwana dek uran oda,
degme, otur ogurlasyn,
çalsyn bütin ömrüň ogry,
gitjek ýeri nire, ertir
olam, senem öljek, dogry.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023