Noam Çomskiniň äheňinde

Hiç kim seniň beýniň açyp,
çyny guýmaz goşawuçlap,
ýalanlaryn silkip, kakyp,
gep-gybaty daşa döküp,
al, akyl et, hakykaty,
gerek zat bu saňa diýip,
getirmezler ony saňa,
bu seniň öz gözlemeli,
tapynmaly baýlygyň bor,
eger birden iki-ýeke,
getirse-de dolap daşyn,
gapy-gapy aýlap, berip,
iki şaýa ýa mugtuna,
ýalbarsa-da elin serip,
ýok, gerek däl diýip yza
itersiň sen ony günde,
ýa-da alsaň, goňşymda bar,
çagalarym kemsinmesin,
geýerin-dä diýip işe,
köneldersiň sandygyňda,
huşuňa däl, girmän düýşe.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023