Kelle we ýürek problemasy

Urulýarka žurnalistiň ýüzüne,
depilýärkä arkasyndan,
gysylýarka dört diwara
hakykaty ýazjak bolan,
basylýarka töhmet bilen,
asylýarka dardan, belki,
gurulmadyk döwletde,
bilmeýärdi olar sözüň
azatlygy näme hemem
näme bilen iýilýär ol,
ýa-da nirä geýilýär ol?

Hemme kişä gerek, meger,
adam ýaly ýaşamak,
adam ýaly ölmek wagty gelende,
ýöne adam pikir edip bilmeli,
işletmeli kellesini bir gezek,
her diktator ölende däl,
her žurnalist ölende...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019