Egsik

Başgalary aldan bolmak,
özüňi asmandan asyp,
soň özüňi aldamak
aldatdym diýip adamy
bagty bolsa adamyň,
ol şu güne çenli gelen-geçeniň,
indi dogjaklaryň içinde, belki,
iň bagtyýar, iň berkarar bolardy,
emma bu tersine, meger,
özüni aldaýan aldadym diýip,
daşynyň goragy aýrylan güni,
iň egsige başyn eger.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019