Student batgalygy

Olaryň içinde okajagy ýok,
düşünjegi ýok okanna,
bardy-geldi okasa-da,
ýa okap, düşünip, soňra
eýerjegi düşünenne
az olaryň içinde,
az mantyga uýjagy,
sebäbi tahýa deňzinde
telperlige çümüp günde,
hem basylyp depesinden,
gara läbik ortasynda
demikdirlip ata-baba
gaçyrylan ysgyndan,
emma käbirleri garaşýar olar,
ertir elden çeker, çykarar ilin
soňy gelmez basgyndan.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019