Asyrlyk iş

Adam aýtdy:

"Bizi mertebeli, öz siňegini gorap bilýän millet hökmünde ýer ýüzünden ýok etmek işine, Çingiz handan soň, rus basybalyjylary 1870-nji ýyllaryň başynda başlady. Bu işi soňra kommunistler ýetmiş ýyllap dowam etdirdiler. 1990-njy ýyllaryň başynda bolsa, kömek etjek diýip, öz daşary ýurtlardaky ganybir, dinibir doganlarymyz, haçparaz garyndaşlarymyz geldiler. Indi bu işi, başgalara ýetirmän, özümiz dowam etdirýäris."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020