Sen özüni ýok edýäne gynanma

Sen özüni ýok edýäne öwünip,
aragyň başynda, tirýek başynda,
ýa başynda döwlet ogurlygynyň,
baş aýlaýan, elbetde,
ile gürrüň, gülki bolup meýletin,
ýoluny gömýäne ogul-gyzynyň,
bir adamam bolsa,
bolsa-da millet,
ýa millete meňzeş bir zat,
ýa-da bir toparçak, oligarh, pylan,
ýa garyplar, öz-özüne bigäne,
ýa-da döwlet atlandyrýan özüni,
hakykatda bidöwlet,
kömek edip bilmersiň,
düşünmez ol seniň aýdan zadyňa,
ýa islemez düşünmek hiç,
iniň bolsun, agaň bolsun, synanma,
pelle-pelle aşak düşende adam,
özi etse, özi gitse, gynanma.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019