Gurulmadyk dälihana

Zyr dälini, daňaýmaly zynjyrlap,
dananyň ornunda goýsaň,
hemem özüň ynandyrsaň,
ýa-da başga hiç çykalga görmeseň,
onsoň onuň her sözünden,
hokgasyndan many-mazmun gözleseň,
käte tapan bolsaň özüňçe many,
belki, birazajyk lezzet alarsyň,
ýöne gaty uzak gitmän özüňi
gurulmadyk dälihana salarsyň.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019