Gahar etme, garaşyk et

Gahar etme, garaşyk et başarsaň,
adam ejiz ýa güýjüne bäs gelmän,
peslik eder, beýik bolup bilmese,
dilini uzadar eli bolmasa,
aýdar aýdasy gelenin,
tasa gelse, gelmese,
dil bir öl ýere biten,
hemem süňksüz bolarmyşyn,
geçir ýylgyr-da içiňden,
eger derdi ýeňlese,
seni agyrdany bilen,
bolýar, ýeten ýeriň ýa-da
alan galaň özüňki diý,
daşy hem kesegi bilen,
sebäbi düşünýäň-ä,
mesele sen ýa-da ol däl,
özi her bir adamyň,
gahar etme, garaşyk et başarsaň,
munda düzüw bolan pesden
ýaşap bilmez ýadaman.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019