Surat

Iki karar

Her kim özi üçin karara geler,
diýmelimi ýürekdäki,
dile gelen sözleri,
dymmalymy gorkup ýa,
ikisi-de karardyr;
her kim özi üçin ýerinden galar,
ýa-da galmaz, garaşar,
ör turana zat bolmajak,
degilmejek günlere,
ikisi-de karardyr;
adam adam bolar karary bilen,
hem garaşar adam boljak gününe,
geregi ýok ýanjamagyň,
bilýär muny adam bolman gidenler,
hemem biler muňa indiki gelen.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023