Dirilik alamaty

Sen bolup bilersiň iň belent dagda,
iň belent gaýada gögeren arça,
ýa saýyp bilersiň özüňi şonça,
ýa özüňi dag başynda gögeren
iň gojaman, iň owadan daragtyň
iň berdaşly şahasynda, güni ilki garşylap,
hem iň yzda hoşlaşyp,
bişen hoz hasaplap bilersiň iri,
barybir gybatyň eden tapylar,
öli bolmasaň entejik,
saklansaň biraz diri,
sebäp gybatkeşler hiç bir adamy,
hatda hudaýy-da goýmaýar sylap,
diýmek bu bir kada adam ogluna,
begen heniz diri diýip,
gybatyňy etse biri.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019