Sorag

Sen wagtyňy ogurlatmak islärmiň,
islemezmiň ýaşamagy ömrüňi
adam ýaly birje ýyl,
birje aý bolman;
sen bagtyňy ogurlatmak islärmiň,
islemezmiň bagtly bolmak birje ýyl,
birje aý bolman;
eger isleýän bolsaň,
nämüçin sowurýaň wagtyňy boşa,
näme üçin eçilýäň bagtyňy kaşa,
hiç aňyrsy görünmejek, gelmejek;
sen özüňi ogurlatmak islärmiň,
islemeseň, hany eliňde göjek,
hemem ýaýyň, gorar ýaly bagyňy,
serçelerden, sarlardan hem gargadan,
men saňa bu sözi aýtmaly däldim,
ýene bozdum öz-özüme sargydym...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019