Iri adamlar

Olar iri adamlar,
ownuk-uşak däl asla,
geçirimli, sypaýy hem edenli,
gyzyp, gaharlanyp durmaýarlar kän
neşe satýana, beýlekä,
ýa ýalan ýazýana durman,
ýa-da parahora ýolda hem yzda,
çagalaryň geçjek ýolun garaldyp,
çyralary döwýänlere,
ýa-da ýyksa köpri biri,
agajyny aljak bolup,
sebäbi olar iri.

Parhly olar, dargursak ýa dowulçy,
galmagalçy däl asla,
ownuk zady ulaldyp,
diýip, aýdyp durmaýarlar hç haçan,
çünki munuň üçin ownugu-uşak,
özüni sylamaýan,
ýa bilmeýän öz nepini, peýdasyn,
a soň türmä düşýän belki,
iki-ýeke ownuk adamlar bolýar,
olar ýanýar ýola saljak bolup nur,
ýa köprini ýykylmaka
bejereliň diýýär olar,
iri adamlaryň işi däl bular.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019