Kesel

Bilýän, adam için dökmeli käte,
ol maňa içini dökdi,
tötänden duşup ýolda,
zeýrendi birinden eňegi durman,
diňleseň hiç uwnup-çydar ýaly däl,
içi doly, pahyr, ah bilen arman.

Özümden bilýärin, sypaýysyrap,
ýa-da geçirimli bolşundan beter,
diýmelini diýmän wagtynda, göni,
ýüzlekligi bolup özüne duzak,
gör, kimleriň gara pikir-niýetin,
ýa güýjüni negatiw,
alyp galýar adam özünde uzak.

Kän synandym ony saklajak bolup,
diýdim üýtgedeli temany biraz,
başga tarapyndan bakaly jülgä,
çişirmäli ýüregmizi artykmaç,
dem alaly, ýöräp ýetip bolýarka,
gitjek bolmaly ylgap...

Ýok, bolmady, ol ýene we ýene-de
yzyna dolandy, ýandy, tütedi,
diňlemeli boldum soňuna çenli,
ol ýeňledi, ýüzi ýagtylyp gitdi,
a meniňki garaldy,
ol gitdi sagalyp biraz,
meni öz ýerine keselli etdi...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019