Siňe seretseň

Siňe seretseň, synlasaň,
sen arkaňdan uranlary,
ýa köweni aýak astyn,
türmä atanlary hatda
töhmet bilen, al bilen,
duşman bolanlary göni,
başga çöpün gutaryp,
keseden sögen, gargany
ýigrenme, gaharlanma,
peslik etdiler diýip,
ýa-da görmändirin,
bilmändrin öň,
tanamandyryn adamy,
duz iýişip, gülüp-oýnap,
gör-ä eden zadymy,
diýip gynanma, ökünme,
çünki her kim öz ornunda
ýykandyr hem göterendir,
şeýde-şeýde ýagşy, ýaman,
duran ýeriňe getirendir.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019