Surat

Gurluşyk

Gurluşyk durmaýar gar ýagdy diýip,
ýa ýagdy diýip ýagyş,
ýel tursa-da dowam edýär iş güni,
çünki adam gar-ýagyşda galmazlyk,
gorag üçin gurýar jaýy,
pena üçin gurýar ol,
ýylynmak üçin sowukda,
iň esasy ony boş ýerden gurýar,
başga birniň ýerinden däl zor bilen,
gara buýruk bilen alnan, talanan,
bu şeýle-de bolmaly,
adam bolsaň başga ýoly
ýürek, beýni almaýar,
sebäbi ynam bar başga birini
agladyp ýa ezip gurlan
jaýlar ýyly bolmaýar.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019