Umydyny ýitiren

Mellekçä ýer berip, ýerden çykarlan,
diýmelini diýip, kowlan, ýekirlen,
elbetde, kän bolan, boljak zat mydam,
belki, muny ulaltmaly däl beýle,
durmuş - göreş diýipdirler,
diýipdirler ýatan öküz aç galar,
a çüý bolsaň, çykyp duran,
çekiç iner depäňden,
emma bu hiç aňlatmaýar
ýitirmegi umydyň,
sebäp jaýy ýykylan
jaý ediner ýene-de,
ýa talanan köçede
ýene işlär, gazanar,
belki, türmä düşen-de,
ýa ýurdundan gaçyrlan
dolanar bir gün aman,
hem yzynda gidenleriň
sargydyny bitirer,
gol uzadyp ejize,
emma umydyn ýitiren,
ogurladan, taladan
göreşini, durmuşyny ýitirer.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019