Hökman alynmaly sapak

Pesligine kompensasiýa isleýän,
ýapasy gelýän ejiz ýa-da aýyp ýerini,
megerem özüni köşetjek bolup,
agyrsyna etjek bolup melhemi,
nämeleri diýmez özge birine,
ne erteki otarmaz,
ýa sudda görkezme bermez,
ýalan başdan aýagna,
garalap agy durşuna,
geň galma hiç haçan, geler başyňa,
ne goňşa, ne başga birne,
içiň gyrylsa-da gülme,
neneň etjek Sokraty hem ýazgaryp,
höküm edip bolýar ölme;
pesligine kompensasiýa isleýän
nämeleri edip bilmez,
nämelere gidip bilmez
diýip bilmez başga näme,
emma sözden alnan ýara
unudýançaň agyrdarmyş,
hiç bitmezmiş ýatlap ýörseň,
şuny öwredýär durmuş.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019