Nähak bolanda jeza

Türkmen türmesinde ýüreginden tutup ölen aklawçym Gurbanmyrat Nyýazowyň ýadygärligine

Nähak bolanda jeza
agyr düşýär diýerdiň,
ogry-jümri, parahor
ýa-da adam öldüren,
watana, ýurduna dönüklik eden,
nebsini jylawlap bilmän,
aýdaly iň gara işe,
neşe söwdasyna giden,
aňsat oturýar türmede,
çünki etdim-dä diýýär,
edilmesiz işleri,
bolmanda içinden boýnuna alýar,
günäsini bilýär ýa-da,
emma nähak jeza berlen,
hiç ynjalyp bilmeýär,
sebäbi nähak diýýär,
diýýär bu däl meniň hakym,
adam güýçli hak ýolundan gidende,
özün iýýär awy bolsa nähakyň.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019