Adam aglap biler sessiz

Adam aglap biler sessiz,
aglap biler ses edip,
erkek adam, her egninde bir kişi,
ulaltma bolmasyn, oturyp bilýän,
adam aglap biler hiç diňmän uzak,
aglamadyk ýyllarynyň öwezin
doljak bolýan ýaly, özüne gelmän,
ýa-da belki, hut özüne dolanyp,
çyn özüne gelip, ýalan ýaşalan
ýyllary aýagyň astyna taşlap,
adam aglap biler ölmänkä bir gün,
düşünip ýaşanna ýalandan gülüp,
hemem bilmejegne täzeden başlap...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019