Jeň

Kim göwsüni ýalaňaçlap,
at gazanýar dünýede,
kim görkezýär ýeňsesini,
tä egninden topugna çen,
haýýar ýalan daga çykýar,
a çyn bolýar gorpa gaçan,
hem garaşýar biri gelip,
ýüp oklarka diýip haçan,
adam diýýär nirä geldik,
şu wagta çen gowy geçen,
meger, geçmiş az ynjydýar,
içindekäň çekilmez jeň.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019