Bir ses

Hakyny bir adam talap etmese,
ýa bir adam çykarmasa sesini,
eden-etdilikde, ezilende il,
kada, kanun diňe kagyz bolanda,
eziji geçisin kowup daglara,
aýagyny uzyn salyp oturar,
gör, nähili gowy eziji bolmak,
ýetimiň, naçaryň hemem ýaşmakly
ärleriň hakyny iýmek diýer-de;
hakyny bir adam talap etmese,
sem etseler şol ýekeje adamy,
soň asla adalat galmaz bu Ýerde.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019