Surat

TDH derejesi

Bu habary çap edilen gününden bäri iki müňden gowrak adam okapdyr, emma ol okyjylaryň hiç biri hiç zat görmändir ýa-da gören zatlary barada berk dymmak kararyna gelipdir.

Men ony okap, ilki nädip beýle sözlemleri düzüp bolýanyna, soň olary redaktordan nädip geçirip bolýanyna düşünjek boldum. Ýöne bu synanyşygy derrew bes etdim. Sebäbi dünýäde düşünip bolmaýan, düşünip bilmejek zatlaryň hem köp bolýar we muny wagtynda bilip, boýun alan ýagşy.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024