Surat

Döwlet söwdasy

Döwlet seniň naçar eneň,
telefonsyz, gürleşdirmän,
alyşdyrman hiç bir habar,
daş obada öldürenin az görer,
aryn alar kakaňdan ol,
terk edenin görüp çüýşäni jynyň,
dosty-ýaryň ýaşar gorkup, gypjynyp,
depä çykan gamçysyndan gan damýan
han bolany bilen çäklenmez, durmaz,
hudaý bolar, kanun, kada seretme,
ýazylan däl, aýdylan söz kanun bor,
eger-de ol islemese, milletiň
Aýy dogmaz, Güni ýaşar, görer il
dil tansyndan ýüzün sowan höçjediň
ýaşaýanyn dem alara howasyz,
gara jaýda suwsuz sürä gatylyp,
bu dereje, geçireýin diýer ol,
alyp gelseň erkiň mejimä salyp.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024