Surat

Ýazmak derdi

Goşgy ýazmak, ýa-da, aýdylşy ýaly,
ýazan bolmak, akylly dek illerden,
etjek bolup edilmedik gürrüňin,
mal-dünýäniň, adam baryn heläklän,
galmaz eden doguljagy dyzyna,
kürekleriň elden goýman, bir elde
gaýygyň suwuny serpmek yzyna,
ýetjek bolup uzakdaky kenara,
böwsüp içden ýuwdan läheňiň garnyn,
emma muny görüp bilmez ýazmaýan,
diýer gülüp niçik, ýazan bolýarmyň?

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024