Surat

Giç gelen akyl

Ýaşlyk, eliň hapalaýaň her zada,
kyssa diýip, goşgy diýip okaýaň,
ýazan, belki, uly, sowatly adam,
eser tapman, heser tapman içinden,
oturýarsyň, pikiriňi ýazýarsyň,
hezil edip çap edýärler gazetler,
gerek çünki, diýmeýärler gazýarsyň
öz öňüňden uly çukur, geçmek kyn,
ýaşlyk, adam düşünmeýär, bilmeýär,
elin urýar, hapalaýar her zada,
soň düşünýär, hil bir zat dek apalap,
satyn alyp, bilmän jildin sypalap,
gül ýa gunça saýyp guran tikeni,
getirip stolda goýýan ekeni...

Soň görýärsiň, göjek edip bir-birin,
beýlekiden saljak bolýan şahyrlar,
ýazyjylar, çöpe, çalama urup,
öz-özüne gurýan eken gapany,
ne kitaby bolar, ne-de goşgusy,
adam bolsa öz-özüniň sapany.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023