Ýakynlyk howpy

Möjek goýun derisini geýende,
ýylan neden geýinmesin ýakynyň,
dogan, doganoglan eşigin egne,
hem çakmasyn bilinmejek mysaly,
zäheri etjegin edip ýykýança,
ýat, kesekiň sowuklygy gowudyr,
gowudyr aralyk saklaýan adam,
gowusyrap batgalykdan çykýança,
el bereni itjek hamrak gardaşdan,
hüşgärligi elden beren ýykylar,
daşdan ägä bolup, zäherli aşdan.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024