Adamyň etmeli we etmesiz işi

Özi öz-özüne iş bolsa adam,
ýük bolsa ullakan götermesi kyn,
kömek bermek deregine,
goltgy bermek deregine,
problema bolsa uly,
öz işini bilmese kän,
ýa etjek bolmasa bilip,
ýa-da bahyllygyň guly,
hemem öz işini etjek bolýana
aýakbagy bolup galsa,
aýaga çolaşsa mydam,
ýa gapdaldan asylyşsa,
öz-özüni tapman, ýadap,
öz-özüne diňe iş däl,
alada hem gaýgy bolsa,
öz-özüniň kemi-kösti,
öz-özüniň aýby bolsa,
kesel bolsa bejerilmez,
ýa dert bolsa dermany ýok,
öz işini etjek bolup kösenýän,
hem özüni iýýän edip bilmese,
iň bolmanda özüne iş adama,
özüne dertlere bermese wagtyn,
meger adam gözlemeli, tapmaly,
özüni hem işin edesi gelýän,
etmesiz iş edip, gözlemän bagtyn.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020