Düşünmek zerurlygy

Düşünjek bol adama sen,
näme üçin guw sowurýar üstüňden,
hemem gömüp bilýärmi
azap edenne görä,
dyzyňa çen, topugňa çen bolmanda,
ýa köşeşjek bolýar diňe,
gaharyn çykaryp çendan,
ýa-da özün aldaýar ol çaga dek,
ýa-da jany barmy aýdýan zadynyň,
düşünjek bol adama sen ozaly,
eşitjek bol nalyşyny, dadyny,
belki, bir zat öwrenersiň, bilersiň,
hiç kim ýöne ýere sowmaz, sowurmaz,
ozal senden aýap gezen zadyny.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024