Mesele çözmek meselesi

Belki, çözjek diýsem-de,
synansam-da çynym bilen,
men seniň meseläň çözüp bilmerin,
ýanymda ýa elimde
barja pulumy berip,
ýa-da dilde, bugdaý sözüm gaýgyrman,
bilenimi aýdyp, öwredip daşdan,
sebäbi berlen pul sowular ertir,
a sözleriň güýji gaçar, gutarar,
maslahat, nesihat işlemez mydam
ýokarlarda biri çatak mesele,
problema bolsa çözgüt deregne,
sen mesele çözüp berjek gözleme,
öwren ony özüň çözüp biregne.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024