Surat

Bir mysal

Suwa seret, böwetleri
ýa aşyp, ýa syzyp içden,
aşandyr hem geçendir,
suw bolarmy bolmasa?
Adam bolsaň, garşylykdan,
geçe-geçe gitmeli,
sebäp durmuş başlanýar
iň ilkinji kesegiňden büdürän
hem ýykylan ýeriňden,
gora diýip ýalbarma
Alla dünýäň şerinden,
dile akyl düşünmäge,
hem görmäge durmuşy,
ol kesekdir ýoldaky,
ýa daş zyňylan daşdan,
bu zatlary soň bilenden
aňlanyň gowy başdan.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019