Tutulmadyk ogry

Başarmajak işiňi
edip oturan kişä,
başyny etegne salyp,
oda goýup ezizlerin,
bir ýyl ýa-da iki däl,
otuz ýyl bäri, belki,
bir sözlem düzüp bilmän,
diýdirmän elki-selki,
pitjiň atmak edermenlik,
halallykmy, mertlikmi,
ýa-da übtük dogrudan?
Meniň üçin bukulyp,
hem adyn, hem ýüzün gizlän,
hemem dodak çöwürýän
hiç parh etmez ogrudan.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019