Şol bir hapa

Şol bir hapa bolsa, ysy
baş aýlaýan bir menzilden,
ýa-da başga ýurtda-da,
serhetden aşyp porsusy,
näme parhy bar gülüň,
kim, nirde ekende näme,
çykanda nä haýsy kökden?
Ýa-da adam, ýüregi ýok,
näme eşik geýende nä,
diýende nä nähili söz,
haýsy dilde, ýa ýylmanak,
ynanma soňra yzyndan
islemeseň gargamak,
dil bir öl ýere biten,
köplenç pyçak bilen däl,
pamyk bilen çalnar damak...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019