Bir diýjegim

Ara diwar düşen okyjy bilen gaýybana söhbet

Sen meni okaman oňsaň,
bagtly bolsaň belki bilmän,
aman bolsa içiň, daşyň,
goňşy-golam, oba-il,
men ýazmanam bagtly bolup bilerdim,
ýatyp bilerdim ýanmanam,
ýa dolanman yzyma,
KGB-äň tüpeňne döşümi gerip,
ýaralanman düýşümde,
oýanyp ýalaman ýaramyň ganyn,
ýa sen meni inkär edip, ýazgaryp,
agyr gelen güzeranyň
ýeňledip bilsediň biraz,
men ýazyp bermezdim azar,
emma ynan, näçe daş dursaň menden,
ýananyma ýanmasaň,
dabanyňy deşdirmeseň
meň deşdiren tikenime,
tersine ders dökseň gatnap,
kim-kimleriň ekinine,
hemem ýykylmasaň meni
taýdyran daşlara basyp,
tersine mes bolsaň her ýyl,
döşden ýalan medal asyp,
hem diýmeseň bardyr hasap,
her gün ýalan galyp ýasap,
aşagyndan galyp bilmän,
diňe özüň maýrylmarsyň, ölmersiň,
ýa hiç diýsek gutulmanyň özüňden,
çagaňa-da ýol görkezip bilmersiň,
tersine ters ýola salarsyň mäkäm,
bir diýjegim oka häzir ýazýakam?!.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019