Surat

Bergen hakykaty

Mähri Annagurbanyň "Bergen peýzažynyň" öňündäki oýlanma

Sekiz ýaşly çagaň gözleri bilen,
watandan aýrylan nähak,
belki-de alaçsyz guçulan Bergen,
bary-ýogy üç ýarym düşlenip,
ýene-de bialaç uçulan Bergen,
Aşgabatdan soňra düýşümde herne
sowulýan ýa ýolum düşýär üstüňden,
heý, aklyňa geljek zatmy,
doganlarym kerkukly,
garşy alýar gujak açyp;
adam hala gowy, ha erbet bolsun,
gutulmaz özünden gaçyp.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019