Kişi göwni

Wezipäň bolsa, garaz,
iş bitirýän telefonly,
sözi geçýän adam bolsaň,
ýagşyda ýa ýamanda,
at tezegin gurutmazlar gapyňda,
gaty-gaýrym söz diý,
ýa gödek dara,
geçirerler gülen bolup,
ýakyn ýa ýat, parhy ýok,
emmaki ýykylan bolsaň,
ýa düşen bolsaň kürsüden,
hapa çümmejek bolup,
ozal doganyň ynanmaz,
soň ýanynda keseki,
hemem näçe sypaýy bol, gowy bol,
öýkeläre ýa-da gaty görere
zat taparlar, geň galmaly,
bolmanda diýerler ýigrimi ýyl öň,
tam toýuma gelip, bagşy diňlemän,
galmagaldan gaçýan gojalaň ýanna,
iki köçe aňryk gidip oturdyň,
ýa göwnüň ýetmedi biziň sazanda,
ýa aýdymy halaňok...
Garaz, kürsiň bolmasa,
kişi göwnün alaňok.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019