Terjimeler

Oýnatgy bolmagyň iki ýoly22.04.2017
Özüni tapan Güne çalymdaşdyr19.04.2017
Akmagyň jenneti28.02.2017
Halk kän, adam ýok31.12.2016
Buddanyň 12 pähimi04.12.2016
Abdylla Arypowyň nesihaty11.11.2016
Adam tanamagyň açary03.11.2016
Confusius aýdypdyr (2)29.10.2016
Poznanly rawwiniň on nesihaty26.10.2016
Iň güýçli adam kim?31.07.2016
Hudaý ýüregiňi agyrtjak bolsa...08.06.2016
Muhammet Alynyň aýdanlaryndan04.06.2016
Ýewreý pähimleri22.05.2016
Nädip akyldar bolmaly?10.04.2016
Dostlugyň dört görnüşi28.02.2016
Öwýän hemişe dost däldir28.02.2016
Özüni bilýän dünýäni bilýär27.02.2016
Özgerişden başga baky zat ýok26.02.2016
Ýylgyr, betbagtlygyň içi gülmesin24.02.2016
Malcolm X, Fewral, 196522.02.2016
Göribiň sowgady19.02.2016
Duzly dil we kütek akyl09.02.2016
Goýnuň ýolbaşçylygyndaky goşun07.01.2016
Bagtlylyk näme?01.12.2015
Tankyt optimizm alamaty12.11.2015
"Adamlar örän müňkür"09.11.2015
Syýasatçylar hakda kelam agyz21.08.2015
Palestin şahyry Murid Bargutiden bir goşgy17.07.2015
William Faulknerden bir damja25.06.2015
Erkek we aýal meselesi26.04.2015
Öz işiňe dürs bol17.03.2015
Bilmezlik erbet, bilmek islemezlik ýaman11.03.2015
Adam näme üçin kän ýazgarýar?08.03.2015
Akylly adamlarda bolýan iň seýrek zat23.02.2015
Oscar Wilde: Beýik bolmak nädogry düşünilmekdir23.02.2015
Marcel Proustdan bir damja08.02.2015
Soren Kierkegaarddan bir damja03.02.2015
Wladimir Wysotskiden üç aýdym16.12.2014
Ýagdaýyň bolsa...01.12.2014
Ibn Arabydan bir goşgy27.11.2014
Duşmanlaryňy bagyşla26.11.2014
Bu dünýä her kesi döwýär...26.11.2014
Baky oppozisiýa24.11.2014
Şolem Aleýhemden bir damja10.02.2014
Sokratyň üç süzgüçli synagy09.11.2013
Сыны Туркмении!27.04.2013
Saý Babanyň pähimlerinden03.01.2013
Mahatma Gandiniň pähimlerinden03.01.2013
Nizar Qabbaniden bir goşgy26.05.2012
Albert Einsteiniň aýdanlaryndan16.05.2012
Öz-özüňe galp bolma13.05.2012
Epiktetiň aýdanlaryndan07.05.2012
Akyl däneleri05.04.2012
Habar30.01.2012
Platondan bir damja21.11.2011
Ýusup Juma, özbek şahyry02.08.2011
Tatar şahyry Gabdulla Tukaýdan (1886-1913) iki goşgy30.04.2011
Andreý Woznesenskini ýatlap...05.06.2010
Gul we erkin adam01.03.2010
Aşyk Weýselden bir goşgy25.01.2010
George Eliotyň aýdanlaryndan05.01.2010
Amiri Barakadan bir goşgy03.01.2010
Ýazyjylyk we ýazyp bilmek barada aýdylanlardan01.01.2010
Düzelmek isleseň...28.10.2009
Charles Bukowski24.10.2009
Umyt Ýaşar Oguzjan20.10.2009
Gahrymanlar we gahrymançylyk barada18.10.2009
Langston Hughes17.10.2009
Kemal Beýatly10.10.2009
Kemal Beýatly10.10.2009
Söýgi näme?01.10.2009
Pikir nähili ýagdaýda işleýär?01.10.2009
Aeschylusden üç damja01.10.2009
Aesopdan (Ezopdan) damjalar26.09.2009
Söz pikiriň aýnasydyr22.09.2009
Azgyny aýan ýagşa ýara salar19.09.2009
Açgöz bilen görip24.08.2009
Söz we iş23.08.2009
Bir gezek ýalňyşan howplumy ýa hiç wagt ýalňyşmadyk?29.07.2009
Adam hukuklary näme?14.07.2009
Richard Jones13.07.2009
Aravind Adigadan bir damja12.07.2009
Mert ölüm24.06.2009
Tankytdan gaçjak bolsaň...12.06.2009
Yevgeny Yevtushenkonyň pähimleri16.05.2009
Henrik Ibseniň pähimleri16.05.2009
Bertolt Brechtiň pähimleri16.05.2009
Mark Strand (Canada)15.05.2009
Charles Bukowski (1920 – 1994), ABŞ13.05.2009
Oýlanmak üçin iýmit08.03.2009
Durmuşyň ýaňy28.02.2009
Hakykat hakynda aýdylanlar20.02.2009
Görnüşiň ýaly bol!..16.02.2009
Confucius aýdypdyr15.02.2009
Marcus Aurelius aýdypdyr14.02.2009
Hadith, the words of the Prophet14.09.2008
George Bernard Shawyň pähimleri28.01.2008
Adamy synajak bolsaň...28.01.2008
Ozaly özüňden ägä bol!24.01.2008
Ol oýnamak islänok13.01.2008
Söz manysyn biler bolsaň...13.01.2008
Hudaýyň nahara çagyrylyşy13.01.2008
Söze däl, işe bak13.01.2008
Toba13.01.2008
It bilen ýatsaň...13.01.2008
Friedrich Nietzscheden üç damja13.01.2008
Bilip goýmaly zat13.01.2008
Ýalňyşmadyk iş eden däldir13.01.2008
Aýdylmadyk söz ýok, eşidilmedik gep bar13.01.2008
Iňlis Nakyllary13.01.2008