Ses ýazgylary

Ýazgynyň ady Diňle Indir Ululygy Girizilen güni
Adamyň üstünden atanak çyzyk650K2007-09-28
Ahyrna çen gul bolaly diýseňiz658K2006-09-21
Bagyrmadym1.3M2006-09-21
Bagyşla, ýoldaş prezident968K2007-09-28
Başlyk çagyrsa1.6M2006-09-21
Bedibagt462K2006-09-21
Belent agaçdan asyň562K2007-09-28
Derdi-halyň diýip ýörme duşana402K2007-09-28
Diý derdiňi, doga-däri eýläýin1.1M2007-09-28
Dogry sözlä duşman bolmaň754K2007-09-28
Dünýe, seni gördüm ozal düýşümde962K2006-09-21
Eder-eder360K2006-09-21
Enä ýüzlenme11M2006-09-21
Gynançly zatlar444K2007-09-28
Hol ýokarky gatdan804K2006-09-21
Ilem aldaýar diýip534K2006-09-21
Kapas kamerada ylgaýan irden1.2M2006-09-21
Kimler saga barýar590K2006-09-21
Maňa daşdan garap diýýärler gedem1.2M2007-09-28
Maňa düşünmezler584K2007-09-28
Men azat däl526K2007-09-28
Men beýik namalar ýazjakdym munda806K2007-09-28
Men nirä gideýin978K2007-09-28
Men ozallar526K2006-09-21
Men özüme gelisýänçäm666K2006-09-21
Meni sözlerim satar872K2007-09-28
Nesimini soýmazdylar dabandan858K2006-09-21
Ogry215K2006-09-21
Owaz gelýär594K2007-09-28
Pylany pylan ýagdaýda434K2007-09-28
Rowaýaty adam bolmak islämok822K2007-09-28
Şahyrlar hemişe bölünýär ikä578K2006-09-21
Sorama1.1M2006-09-21
Sýurrealistik poema11M2006-09-21
Türkmeniň ogullary6.9M2006-09-21
Türme başa680K2006-09-21
Türme marşy1.6M2006-09-21
Ulaldasym geldi meniň ilimi780K2006-09-21
Ýagşylyga ýakyn oglan1.2M2007-09-28
Ýat ildäki göwnüçökgün pikirler3.5M2006-09-21
Ýitiren günlemme gyýylýan hergiz792K2007-09-28
Zyndana düşdüňmi?1.3M2006-09-21