Goşgular

Sahyrlar we gazal22.01.2019
Oýlanma baýry21.01.2019
Wyždan azaby21.01.2019
Leninçilik derdi21.01.2019
Günä nedir?13.01.2019
Halk ýazyjylary13.01.2019
Adama gerek zat12.01.2019
Kejir syýasat09.01.2019
Ynanmasaň09.01.2019
Agyz deňemekden aňyrrak seret08.01.2019
Ogry päli06.01.2019
Eger06.01.2019
Wagty gelmese21.12.2018
Arman21.12.2018
Ozal özüň bozulma20.12.2018
Seniň işiň15.12.2018
Ýokardaky we aşakdakylar14.12.2018
Ýerinden turmadygyň problemasy11.12.2018
Azaşmajak adam10.12.2018
Ýurt meselesi09.12.2018
Olar ezijini gowy gördüler09.12.2018
Agyr gürrüň07.12.2018
Gowulyk04.12.2018
Birniň işi03.12.2018
Adamdan galýan zat27.11.2018
Eger25.11.2018
Wagtynda aýdylmadyk söz17.11.2018
Ruhy gedaý08.11.2018
Ekilen ekin26.10.2018
Çagalyk25.10.2018
Dymyşlygyň sebäbi18.10.2018
Görünmeýän adam16.10.2018
Ezijiniň bilimi25.09.2018
Bulutly agşam ýat ilde ekilen armydyň aşagynda ýazylan goşgy24.09.2018
Göreşýäniň sagbolsuny20.09.2018
Din-iman17.09.2018
Açlygyň sebäbi16.09.2018
Banan meselesi16.09.2018
Köplük meselesi08.09.2018
Özüme pent07.09.2018
Başarsaň25.08.2018
Talant tragediýasy20.08.2018
Asy bolmazlyk üçin16.08.2018
Ýüregi salyk13.08.2018
Bagt we but13.08.2018
Adam özünden çykmaly12.08.2018
Pikir etme11.08.2018
Bagt näme?31.07.2018
"...nama" zorlugyndan soň30.07.2018
Bolýan iş29.07.2018
Öýkelemek şerti29.07.2018
Ýurdy ýykmak nireden başlanýar?28.07.2018
Türme hakykaty24.07.2018
Tapawut24.07.2018
Beýiklik24.07.2018
Ýiten adam19.07.2018
Düşünişmezlik12.07.2018
Biziň gynanjymyz11.07.2018
Uzakdan sögme10.07.2018
Ret et07.07.2018
Bagyşla07.07.2018
Nadan üçin göreşme02.07.2018
Bilinýän oýun25.06.2018
Kamera asyry24.06.2018
Söz we niýet24.06.2018
Iliň göwni22.06.2018
Türme goşgusy22.06.2018
Adam bolmak11.06.2018
Iň uly ýeňliş11.06.2018
KGB dynjyny alýar10.06.2018
Sen adamy özüne goý09.06.2018
Gapma-garşylyk09.06.2018
Adam we ömür07.06.2018
Toslama29.05.2018
Ýiten nesil28.05.2018
Bet betbagt26.05.2018
Özüňe dost bol22.05.2018
Alla hem adam18.05.2018
Türkmenler we agzybirlik06.05.2018
Türkmenler, hudaý we at-ýarag06.05.2018
Türkmenler we internet06.05.2018
Ilkibaşda gynanýarsyň05.05.2018
Adam aýtdy05.05.2018
Bäşim Annagurbana04.05.2018
Oligarhlar we türme04.05.2018
Mekdep mukaddesdi...01.05.2018
O birisi30.04.2018
Göreşiň soňy28.04.2018
Milletiň geljegi28.04.2018
Dert23.04.2018
Adam we türme23.04.2018
Öz söweşin söweşmeýän20.04.2018
Üç dereje17.04.2018
Eger ömür şeýle bolsa08.04.2018
Şar oýny05.04.2018
Ses berişlik03.04.2018
"Bahanamy, sebäp?"20.03.2018
Dilden sypan söz18.03.2018
Bu aýdylan, ýanjalan öň15.03.2018
Kanundan "k" harpy galmadyk ýerde13.03.2018
Bagyşla Baýramgülüm11.03.2018
Işleýärler10.03.2018
Ret edip bolsa10.03.2018
Geň görmäň05.03.2018
Ozal we häzir03.03.2018
Hekaýa bilen oýnama02.03.2018
Birinji ogrynyň yzyndakylar01.03.2018
Pida oýny01.03.2018
O tarapda işleseň27.02.2018
Öz öňüňde durma27.02.2018
Esasy problema26.02.2018
Iliň üçin26.02.2018
Magtymguly bilen ylalaşyk24.02.2018
Öz islegiň24.02.2018
Milli buýsanç20.02.2018
Gowy ejeň bolmagy19.02.2018
Türkmen bolsaň19.02.2018
Heder19.02.2018
Adam neden ynanmaýar?18.02.2018
Kitap okalýan zat17.02.2018
Problemaň üstüne git17.02.2018
Şert15.02.2018
Garaşma15.02.2018
Adam we it15.02.2018
Olar15.02.2018
Galyň ýüz11.02.2018
Boýun alyş11.02.2018
Sylanan adamlar10.02.2018
Ilki borjuň09.02.2018
Gowy adamlar08.02.2018
Adam hakykatdan gaçsa08.02.2018
Sen özüňi sorag etme06.02.2018
Hakyň diwary05.02.2018
Durmuş02.02.2018
Kömege hakyky mätäç adam29.01.2018
Aýdan ýanmaly29.01.2018
Üç problema28.01.2018
Ölümini dilediler28.01.2018
Täze baýyň pelsepesi25.01.2018
Adama adam gerek25.01.2018
Ullakan çaga23.01.2018
Gyş oýlanmasy23.01.2018
Güni dogmadyk adam23.01.2018
Kilim bolmak meselesi20.01.2018
Bagyşla, käbäm!19.01.2018
Gazan bol19.01.2018
Köpçülik18.01.2018
Türkmençilik13.01.2018
Adalat12.01.2018
Ýykylan12.01.2018
Oglanlyk08.01.2018
Sesini çykarmaýan01.01.2018
Bilim01.01.2018
Gaýrat etmeli31.12.2017
Adamdan haraý bolmady30.12.2017
Özüň saýlamasaň29.12.2017
Boşluk topy29.12.2017
Iň beýik hata21.12.2017
Ajy hakykat19.12.2017
Eger17.12.2017
Umumy zerurlyk17.12.2017
Mejbur bolsaň16.12.2017
Türme we hakykat16.12.2017
Ýeňijileriň ýeňlişi14.12.2017
Pida we şöhratparaz11.12.2017
Senzura08.12.2017
Agyr ýagdaý03.12.2017
Meniň Arkadagym01.12.2017
Bolsa...01.12.2017
Betbagtyň bagty30.11.2017
Adam adam bolmasa28.11.2017
Seniň ömrüň seniňki däl21.11.2017
Tobasyz16.11.2017
Iň uly baýlyk16.11.2017
Ret et sen türmäni13.11.2017
Arkaç galdy, Baýramgül!13.11.2017
Säher dogasy07.11.2017
Suw başynda06.11.2017
Eziziň öýünde ýazylan goşgy06.11.2017
Aýdylmaly aýdylanda30.10.2017
Bize garaşan iň ahyrky samuraý25.10.2017
"Ýaşuly" sözi24.10.2017
Isleg we reallyk20.10.2017
Erkek gylygy09.10.2017
Ikitaraplaýyn gedaýlyk05.10.2017
Meni gaýtalama05.10.2017
Ýene-de KGB01.10.2017
Biz24.09.2017
Belki23.09.2017
Bu allanyň işi däl23.09.2017
Milli dowzah19.09.2017
Men size aýdaýyn18.09.2017
Ol15.09.2017
Žurnalist we nadan15.09.2017
Diňlemezlik derdi12.09.2017
Garyp biçäre11.09.2017
Boý söwdasy11.09.2017
Haka, alla her kim birhili bakýar11.09.2017
Wehim salmasaň09.09.2017
Düzüw adamlar07.09.2017
Garaşma06.09.2017
Barrikada problemasy04.09.2017
Iş bitmese28.08.2017
Watançylyk el öpmek däl22.08.2017
Ýazýan adamyň ahwaly21.08.2017
Olar dowzah gurdular!19.08.2017
Gorkudan her kimiň özi çykmaly16.08.2017
Adam bilen12.08.2017
Biz bir alla ýalbarmaly06.08.2017
O biriniň allasy02.08.2017
Iň ýamany16.07.2017
Gowy pikir15.07.2017
Ýigrenjiňden ýapyşma09.07.2017
Gowy hemişe gowy däl09.07.2017
Başga bol08.07.2017
Seni aşak çekýänler03.07.2017
Gaýrat meselesi03.07.2017
Ykbal01.07.2017
Mantyk diýme türkmene01.07.2017
Alla-hudaý ertekisi29.06.2017
Ýetilen ýer26.06.2017
Ýuwan26.06.2017
Hakyky mesele26.06.2017
Oba we oglan23.06.2017
Dil we el wezipesi23.06.2017
Dermansyz dert23.06.2017
Gizlin iş23.06.2017
Özüne ýanmaýan üçin23.06.2017
Kiçileriň uly problemasy22.06.2017
Olar bilýär19.06.2017
Teşne bolsaň19.06.2017
Çyn we adamlar18.06.2017
Iň horlanan18.06.2017
Ýalan umyt13.06.2017
Esasy mesele13.06.2017
Milli mesele12.06.2017
Adamyň özi saýlaýar12.06.2017
Özüme pent11.06.2017
Özi özün depýäne10.06.2017
O kgb, bu kgb10.06.2017
Tana diýýän ýaly alla09.06.2017
Kiçi ogrynyň güzaby08.06.2017
Gaýgy05.06.2017
Iliň niýeti04.06.2017
Hantama adam01.06.2017
Islemeýän gögermeýär01.06.2017
Hassalyk31.05.2017
Hakykatyň hyrydary bolmaýar31.05.2017
Durmuş29.05.2017
Erkek adam29.05.2017
Tutulmadyk ogry27.05.2017
Mesele türmede däl23.05.2017
Seni satan23.05.2017
Bilgi22.05.2017
Töwekgellik22.05.2017
Adam we kemçilik22.05.2017
Adam gara daşa içini dökdi21.05.2017
Diri pidalar20.05.2017
Adam we kürsi20.05.2017
Tutulmadyk ogry däl14.05.2017
Bilmedik bolmak oýny08.05.2017
Olary öldürdiler08.05.2017
Diýilýän zatlar08.05.2017
Adamyň käýinji08.05.2017
Düýpli kemçilik08.05.2017
58-den haýyş04.05.2017
Atly oýun02.05.2017
Ýol gorkusy02.05.2017
Ýönekeý hakykat02.05.2017
Kim garadonly?01.05.2017
Oglanlyk29.04.2017
Adam oýny29.04.2017
Gahar etmek gerek däl29.04.2017
O bizi toýdan aýyrdy28.04.2017
Ölüm habarlary26.04.2017
Mä-ä...22.04.2017
Garaşmak gylygy21.04.2017
Özüňe ger edeniň21.04.2017
Köpçüligiň saýlany20.04.2017
Ret edilenler20.04.2017
Dag, bag we taňrydan towakga19.04.2017
Ýürekdäki galam17.04.2017
Ejizlik17.04.2017
Adam bolup galmak17.04.2017
Är keseli16.04.2017
Ol ganyny hiç diňdirip bilmedi15.04.2017
Olar kanun goraýarlar15.04.2017
Ýene bir otuz ýyl13.04.2017
Durmuş seniň ejeň däl10.04.2017
Adam ejizlände09.04.2017
Sorasyň gelýär09.04.2017
Tapawut we parh08.04.2017
“Etýärlere” jan çekseň03.04.2017
Kim eşekli, kimse atly02.04.2017
Zor adamlar30.03.2017
Şu gün we ertir30.03.2017
Aldamaga oglan ýagşy29.03.2017
Ýol üstünde28.03.2017
Zorlanan halallyk27.03.2017
Kommunist dost26.03.2017
Bolmaz adam25.03.2017
Köwüş meselesi24.03.2017
Goý, olar synanyşsyn24.03.2017
Isleg we reallyk24.03.2017
Meni gaýdyp okama24.03.2017
Uly alada24.03.2017
Adam neden beýle bolýar?19.03.2017
Söz soragy19.03.2017
Şükür goşgusy18.03.2017
Köplügiň problemasy14.03.2017
Çukur gazyjylar13.03.2017
Gezim ýodasyndaky oýlanma13.03.2017
Tragiki komediýa06.03.2017
Yhlasly ildeş06.03.2017
Hoşlaşyk goşgusy05.03.2017
Gynanylýan adam04.03.2017
Gara işiň sagboly02.03.2017
Hudaýyň kösenji01.03.2017
Halal haly27.02.2017
Çukur gazan26.02.2017
Iň esasy26.02.2017
Biz ozallar26.02.2017
O ýaşuly, aksakallar26.02.2017
Ikitaraplaýyn gorky25.02.2017
Men ynanýan18.02.2017
Durmuşmy ýa ýaryş?13.02.2017
Ynandyryp bilmersiň12.02.2017
Olar gowy oglanlardy10.02.2017
Problema09.02.2017
Hile07.02.2017
Sen özüňde ýaşarsyň06.02.2017
Mantyk06.02.2017
Gezekli çemçe06.02.2017
Alternatiw ýaşaýyş05.02.2017
Aýratynlyk04.02.2017
Boşluk31.01.2017
Başga zatlar29.01.2017
Düşünmezlik24.01.2017
Kanunyň öňünde deňlik22.01.2017
Meniň üçin19.01.2017
Gowy adam16.01.2017
Sowuk söz16.01.2017
Seniň ümsümligiň16.01.2017
Iki hil09.01.2017
Döwlet bolmak06.01.2017
Hudaý bar bolsa02.01.2017
Täze ýyl goşgusy01.01.2017
2016: Soňky goşgy31.12.2016
Ýatyp bolsa17.12.2016
Ýaşamagy karar et!13.12.2016
Iman27.11.2016
Dolanaý goşgusy24.11.2016
Aratapawut08.11.2016
Mamlalyk06.11.2016
Güýz oýlanmasy05.11.2016
Aýdylmadyk söz28.10.2016
Şahyr we adam27.10.2016
Güýz belligi25.10.2016
Gep, mesele...21.10.2016
Duşman gözlegi13.10.2016
O ýuwan däl27.09.2016
Eger görseň23.09.2016
Domkrat derdi17.09.2016
Aýyp hakykat13.09.2016
Portret üçin çyzgylar13.09.2016
Aýy bolaňda nä?12.09.2016
Goltukdaky daş12.09.2016
2-nji sentýabr goşgusy12.09.2016
Žurnalistiň çöregi27.08.2016
Erkekler ownanda23.08.2016
Açgöz ýeke bolan bolsa23.08.2016
Ýagşylyk etmeseň20.08.2016
Adam ykbaly20.08.2016
Kötel ýol20.08.2016
"Durmuş - göreş" diýýärdiler16.08.2016
Jogapsyz sorag13.08.2016
Alakasyz alaka11.08.2016
Bigerekkä ýaşaýyş09.08.2016
Hoşlaşyk haty05.08.2016
Suwlara ber derdiňi03.08.2016
Ýatan üçin03.08.2016
Gorkmaýanlar02.08.2016
Olar aty, iti diýýär milletiň01.08.2016
Syl Güni ýürege çyndan31.07.2016
Ýüregiň bag bolsa26.07.2016
Ýykylan agaç25.07.2016
Agajyň derdi25.07.2016
Erteki hukugy25.07.2016
Bu göreş24.07.2016
Bimamlalygyň jezasy23.07.2016
Daýançsyz22.07.2016
Il we ýalan21.07.2016
Okadýarlar olary19.07.2016
Watan näme?18.07.2016
Orak wagty18.07.2016
Gowak hakykaty15.07.2016
Kadasyzlyk12.07.2016
193710.07.2016
Başlygyň islegi09.07.2016
Türme ýatlamasy09.07.2016
Zaýalanan söz06.07.2016
Portrete synanyşyk05.07.2016
Eziz eneler05.07.2016
Özüňdäki hak27.06.2016
Söz hukugy27.06.2016
Bilinýän zat27.06.2016
Diş meselesi25.06.2016
Aty at edýänçäň22.06.2016
Düşünmek kynçylygy20.06.2016
Gorkusyzlyk20.06.2016
Däle "däl" diýip bilmek20.06.2016
Netije20.06.2016
Olar19.06.2016
Okamagy öwreneňsoň19.06.2016
Şükür19.06.2016
Ahwalat18.06.2016
Beteri17.06.2016
Erkiň üçin töwekgellik etmeseň17.06.2016
Inkär edeni inkär et16.06.2016
Adalaty isleýän kän16.06.2016
Adam we ölüm13.06.2016
Çüý-çekiş urşy07.06.2016
Ýangyn söndüriji07.06.2016
Sakgal hakykaty06.06.2016
Akmak we tokmak06.06.2016
Seýil06.06.2016
Baý we garyp05.06.2016
Gahar etme, garaşyk et05.06.2016
Göreşi bes etmek04.06.2016
Doly hakykat03.06.2016
Bagyşla, dost!02.06.2016
Zeýrenme30.05.2016
Petik30.05.2016
Içden gelýän sorag30.05.2016
Atalar we ogullar29.05.2016
Iki niýet28.05.2016
Bizi iýýän bit26.05.2016
Özüme pent23.05.2016
Ejem bardy23.05.2016
Seresaplylyk23.05.2016
Kim asy?19.05.2016
Ömür howpy19.05.2016
Ikiden biri17.05.2016
Agaç we adam16.05.2016
Goňşy pişik16.05.2016
Iki karar16.05.2016
Ýelharaza näme boldy?15.05.2016
Ynsan tebigaty15.05.2016
57-däki içgepletme13.05.2016
Adamyň bagty12.05.2016
Adam özün sylamasa10.05.2016
Beýik we pes10.05.2016
Sen hudaýa ynanýardyň...07.05.2016
Ol sadady03.05.2016
Portrete ştrihler03.05.2016
Şükür03.05.2016
Razy bol01.05.2016
Näme boldy?30.04.2016
Söz ölende aýdylman29.04.2016
Biparhlyk29.04.2016
Adam we il28.04.2016
Adam we umyt28.04.2016
Adamçylyk26.04.2016
Tanyş oglan26.04.2016
Ýaraly adam26.04.2016
Betpyglyň bagtsyzlygy22.04.2016
Bir mysal22.04.2016
Türşek hakykaty19.04.2016
Bir adam19.04.2016
Kalbyňdaky at19.04.2016
Duşmanly bol ýa duşmansyz17.04.2016
Tutulmadyk ogry17.04.2016
Minnet15.04.2016
Hemişe bolýan zat15.04.2016
Pikirjik14.04.2016
Şol bir hapa14.04.2016
Pilden uly pul bar14.04.2016
Azapdan dynmak14.04.2016
Taňry we sen05.04.2016
Ozal we indi05.04.2016
Men ozallar...04.04.2016
Galyp meselesi04.04.2016
Iň hatarly iş30.03.2016
Tokaý kanuny28.03.2016
Içgepletme27.03.2016
Suw we adam27.03.2016
Iç bolmasa26.03.2016
Kim bolsaň-da25.03.2016
Seçgi25.03.2016
Aýdylmadyk söz21.03.2016
Bir diýjegim18.03.2016
Gideniň yzynda18.03.2016
Oýun17.03.2016
Bergen hakykaty14.03.2016
Adam we bahyllyk14.03.2016
Kişi göwni07.03.2016
Dilemma07.03.2016
Bes et diýýärler07.03.2016
Göreş meselesi07.03.2016
Çukurdaky aň07.03.2016
"Dogan" sözi07.03.2016
Hakykat hakykaty02.03.2016
Häkim meselesi02.03.2016
Geçilmejek diwar01.03.2016
Ýol hasraty29.02.2016
Hakykat28.02.2016
Çopanyny har eden28.02.2016
Öç taňrynyň elindemiş21.02.2016
Özüňi zyňma20.02.2016
Birlik20.02.2016
Pikir azatlygy18.02.2016
Seçgi18.02.2016
Ham adam16.02.2016
Asmandaky pikir16.02.2016
Ozal we häzir14.02.2016
Dirilik alamaty13.02.2016
Özüňden gitmek12.02.2016
Agyrýan ýeriňi aýtma09.02.2016
Adam we erkinlik08.02.2016
Arap nakyly08.02.2016
Sorag07.02.2016
Diňe ýüzüň gülmesin06.02.2016
Dünýäň azaby06.02.2016
Ýamany özüne goý06.02.2016
Kakam bilen söhbet05.02.2016
Iri adamlar04.02.2016
Kesel04.02.2016
Gorky28.01.2016
Adam we il26.01.2016
Ýigrenseň - ýeňildigiň26.01.2016
Siňe seretseň26.01.2016
Gorkma26.01.2016
Ýalan gala26.01.2016
Ýalan ýoly26.01.2016
Diýýärler25.01.2016
Hakyky gar24.01.2016
Iki adam21.01.2016
Adam we çydam21.01.2016
19.01.2016
Münber19.01.2016
Sylag19.01.2016
Gurjak19.01.2016
Kynçylyk18.01.2016
Adam hukugy18.01.2016
Gurluşyk18.01.2016
Umydyny ýitiren18.01.2016
Soralmadyk kömek18.01.2016
Gaýtalanyş17.01.2016
Atyňy ýeke çapma15.01.2016
Agyr mesele14.01.2016
Hökman alynmaly sapak14.01.2016
Nähak bolanda jeza13.01.2016
Adam aglap biler sessiz12.01.2016
Kompensasiýa12.01.2016
Jeň12.01.2016
Gowy bolan bolmak oýny11.01.2016
Boş geçmedik syýahat11.01.2016
Ýazyjylar döwleti10.01.2016
Ýalňyş pikir09.01.2016
Adamlar agyr gününde09.01.2016
Garly günüň belligi05.01.2016
Bir ses05.01.2016
Adam we ömür04.01.2016
Bu nähili sud bolýar?04.01.2016
Diktatura monolog bor04.01.2016
Ilini söýende adam03.01.2016
Ýalňyş03.01.2016
Ölme, adam!01.01.2016
Aldaw31.12.2015
Goşgy ýazmak31.12.2015
Ar meselesi31.12.2015
Adam we utanç29.12.2015
Döwlet biziň enemizi aglatdy28.12.2015
At çapyşyk28.12.2015
Tanyşlyk28.12.2015
Magtymgulam bolsa adam28.12.2015
Aýrybaşgalyk26.12.2015
Ýeňiş we ýeňliş25.12.2015
Arman25.12.2015
Iki dostuň gürrüňinden25.12.2015
Ýokaryk çykanyň oýlanmasy25.12.2015
Hakyky beýiklik25.12.2015
Göýdügiň ykbaly22.12.2015
Özüňe ynan, adam!21.12.2015
Goşgy söwdasy16.12.2015
Ýazly diýip ýigit bardy Ahalda15.12.2015
Nadana jan çekseň15.12.2015
Ini agasynyň ýüzüne urýar14.12.2015
Bir gämi14.12.2015
Sen oýanma12.12.2015
Gutarylmadyk goşgular12.12.2015
Ýadawlyk12.12.2015
Sen nireden tapdyň12.12.2015
Öý we aýralyk12.12.2015
Bilmedik bolýan12.12.2015
Olar biziň yzymyzda08.12.2015
Tebigat08.12.2015
"Görmez arkasy güýçli"08.12.2015
Ýazmagyňy islemeýän bolsalar08.12.2015
Adamlar sözüni diýýär07.12.2015
Biz07.12.2015
Kapasa meselesi07.12.2015
Iň gowusy06.12.2015
Gara garalarmy soňuna çenli06.12.2015
Her kimiň öz ýoly23.11.2015
Tragediýa22.11.2015
Günbatardaky Gündogar oýlanmasy20.11.2015
Güýz oýlanmasy18.11.2015
Babaly günler17.11.2015
Ýol goşgusy15.11.2015
22 ýyl boldy07.11.2015
Kesbi-kär01.11.2015
Intelligentler31.10.2015
Asynyň goşgusy31.10.2015
Güýz oýlanmasy31.10.2015
Güýzüň manysy29.10.2015
Köne TV28.10.2015
Sebäp we bahana27.10.2015
Kimiň ýalňyşy?26.10.2015
Adam käte özi bilen gürleşse26.10.2015
Namaz okaýan tanyş25.10.2015
Soň gelen25.10.2015
Bite gahar edip23.10.2015
Ýagşylygy özi üçin etmedik21.10.2015
Göni gelen keýik20.10.2015
Tokaýda eşidilen pyşyrdy16.10.2015
Kenardaky içgepletme16.10.2015
Suwly goşgy16.10.2015
Öýdäki pil15.10.2015
Bir tapawut15.10.2015
Il derdi15.10.2015
Tarap goşgusy14.10.2015
Göýdügiň gazaby13.10.2015
Şokaladly goşgy05.10.2015
Bahyl bilen geňeşme05.10.2015
Erkek adam04.10.2015
Gazma adama çukur29.09.2015
Bulutlardan aşakda29.09.2015
Ýene-de güýz geldi ilden uzakda27.09.2015
Meýletinlik24.09.2015
Ýaş tokaýa barsaň22.09.2015
Ajy hakykat22.09.2015
Men çopantelpegi gowy görýärin21.09.2015
Hemmeler bilýär21.09.2015
Zerurlyk20.09.2015
Demir gözenek20.09.2015
Adam diýlen19.09.2015
Meýhanada meý gutarmaz19.09.2015
Oba daşyndaky oýlanma18.09.2015
Ýolda17.09.2015
Diňmejek ýagyş ýok17.09.2015
Durmuş15.09.2015
Nazaryň pelsepesi15.09.2015
Nakyl we hakykat15.09.2015
"Bizi gyrdyrýaň" diýip...14.09.2015
Goňşyň çyrasy ýansa14.09.2015
Her gezek ýola çykaňda14.09.2015
Goşgy bary aglap durka14.09.2015
Erkinlik aýdymy13.09.2015
Diktatura näme?12.09.2015
Üç ülpet duşuşdy bir meýhanada10.09.2015
Zalymdan gaçmak bolmaýar10.09.2015
Durmuş duranda08.09.2015
Çopantelpek hakda ýazsaň08.09.2015
Geň arzuw05.09.2015
Oglanjyklar surat alýar05.09.2015
Adamlar ýola çykanda05.09.2015
Meniň enelere ýanýar ýüregim04.09.2015
Täzelikde tapylan köne goşgy01.09.2015
Toslama ömür31.08.2015
Gorky hemişe bolar31.08.2015
Barly agaç31.08.2015
Almaly goşgy31.08.2015
Olar bir-birine "syrtlan" diýýärler29.08.2015
Ömrüň manysy28.08.2015
Kenar ýolundaky oýlanma25.08.2015
"Hytaýyň paýtagty Ýaponiýa"19.08.2015
Seni senden başga saklajak bolmaz18.08.2015
Hakyky kämillik17.08.2015
Ýokardaky oýlanma17.08.2015
Öwrenmeli ömür ahyrna çenli14.08.2015
Mamlalyk14.08.2015
Beýni problemasy14.08.2015
Köne nakyla täze düşündiriş14.08.2015
Jogapsyz sorag09.08.2015
Durmuş küşdüň tagtasyna çalymdaş06.08.2015
Her kim öz gözünden görer27.07.2015
Gowulyk hem erbetlik27.07.2015
Negatiw we pozitiw25.07.2015
Ýollar21.07.2015
Oňaýsyzlyk21.07.2015
Biz19.07.2015
Han aganyň ýadygärligine17.07.2015
Bolmaz çukury14.07.2015
Sen özüňe ynanmasaň13.07.2015
Tebigat beýik hudožnik diýýärler13.07.2015
Ýorgunlyk13.07.2015
Ýük meselesi12.07.2015
12-nji iýul goşgusy12.07.2015
Bugdaý oýlanmasy11.07.2015
Gün dogasy11.07.2015
Özüň üçin dur, çekilme08.07.2015
Gaýykly surat06.07.2015
Kenar goşgusy06.07.2015
Drezden goşgusy06.07.2015
Türkmen bägüli01.07.2015
Ynsanlyk ýap!30.06.2015
Özüňden başlamak28.06.2015
Hudaý seniň näme bilýäniň bilýär28.06.2015
Petikdäki pikir28.06.2015
Ýaryşma hiç adam bilen23.06.2015
Iň uly heýkeli enä dikmeli23.06.2015
Men nadanyň söz hukugyn goradym23.06.2015
Gaplaň23.06.2015
Jaý ýykylsa...21.06.2015
Uçup barýaň, geçip barýaň...21.06.2015
Ýakynyň dymmasy20.06.2015
Gowy adam bolmagyň syry16.06.2015
Her kim öz balygyn tutjak bolmaly15.06.2015
Deprekçi15.06.2015
Sungata her hili düşünip bolar15.06.2015
Inkär edilmäni inkär etmedik15.06.2015
Aýdymlary samsyk bolsa diňleýän12.06.2015
Dynç07.06.2015
Altyn derweze açyk02.06.2015
Saz seniň her ädimiň02.06.2015
Kök oýlanmasy29.05.2015
Rokwiliň keýikleri29.05.2015
Ýüregiňi goramaly29.05.2015
Kenarda durup...29.05.2015
Geçmeýän geçmiş27.05.2015
Alkatraz oýlanmasy26.05.2015
Altyn derweze köprüsiniň üstündäki oýlanma26.05.2015
Güller bir-birini gaýtalamaýar26.05.2015
Kaliforniýa, dag ýolundaky bellik26.05.2015
Ummana çeňňegi taşla26.05.2015
Pesi pesiň özüne goý24.05.2015
Adam eli22.05.2015
Muir daragtlarynyň syry22.05.2015
Kaliforniýa depderinden22.05.2015
Müşgül iş21.05.2015
Ýylgyn güli18.05.2015
Günäkär duýma özüňi16.05.2015
Jedel etme11.05.2015
Olar11.05.2015
Käbirleri11.05.2015
Gül açylar...11.05.2015
Akylly adama söz zaýalama10.05.2015
Beýni meselesi10.05.2015
Dereksizlik08.05.2015
Aralyk07.05.2015
Öz-özüňi ýigrenme07.05.2015
Ezilýänler azalýarmy, köpelýär?07.05.2015
Iň uly ussat05.05.2015
Waşington: Üljeli jülge05.05.2015
Hajatyny halkdan dilän05.05.2015
Ýene-de ýaz05.05.2015
Diri şäher05.05.2015
Içdäki gorky05.05.2015
Duran adam05.05.2015
Biziň ilde sary güli söýmezler05.05.2015
Ýalan gahrymanyň kulty05.05.2015
'Dost' maslahaty04.05.2015
Alma güllände...04.05.2015
Aklar we gyzyllar goşgusy04.05.2015
55-iň oýlanmasy04.05.2015
Adam bolmak kynçylygy02.05.2015
Ýol goşgusy02.05.2015
Zor adam26.04.2015
Kitap günündäki oýlanma26.04.2015
Adamlar ynansa24.04.2015
Akylly bilen tentek20.04.2015
Başgalara garaşma18.04.2015
Çyk özüňden daşaryk17.04.2015
Ýat iller31.03.2015
Aňsat bilen kyn30.03.2015
Lukman diýdi...30.03.2015
Gapyny kim kakýar?10.03.2015
Norweg depderinden18.02.2015
Praga. Karluw köprüsi...15.02.2015
Praga pelsepesi19.01.2015
Kimlik soragy17.01.2015
Ömür gysga, dünýä giň17.01.2015
Gar ýagsa...08.01.2015
Gutarylmadyk eser08.01.2015
Kino görseň, soňy gowy gutarýan...08.01.2015
Ýazmak nämä gerek?08.01.2015
Aksioma06.01.2015
Durmuş03.01.2015
Oslo, kenardaky oýlanma01.01.2015
Durmuşyň derdi31.12.2014
Öten gyşyň sowgy ýokmuş, ynansaň...30.12.2014
Derýa-da ýokardan baksaň...29.12.2014
Muzeý: "Ýawanyň" öňündäki oýlanma29.12.2014
Dost bilen duşmanyň parhy29.12.2014
Baý pula ynanýar, garyp hudaýa...29.12.2014
Yrza bolup gidilmeýär13.12.2014
Eliňden gelse, başarsaň11.11.2014
Gowulyk01.11.2014
"Ýowşan" diýip...21.10.2014
Begen adam adam bolsa...18.10.2014
Eje jan, bagyşla, käbäm!18.10.2014
1991-nji ýylyň goşgusy16.09.2014
Gaýybana hoşlaşyk26.08.2014
"Kakaň agyr" diýen habar gelende ýazylan goşgy26.08.2014
Biz näme etmedik Ýeriň üstünde?16.08.2014
Ölenleriň borjy ýok14.08.2014
Durmuş oýun däl, dostum!14.08.2014
Ýokaryk çykmagam aňsat däl, dogry...01.08.2014
Beýik ýere çykanyň pelsepesi01.08.2014
Sazyň bolsa...01.08.2014
Pragada köne içidiň ýanyndaky oýlanma01.08.2014
Ýat ilde eşidilen ýyly sözüň gudraty01.08.2014
Ýat ildäki söhbet25.06.2014
Köne goşgy25.06.2014
Niýet03.06.2014
Milli howpsuzlygy goramak näme?31.05.2014
Bolsaň bende...27.05.2014
Ýatana uzatma goluň27.05.2014
Adam bolan24.05.2014
“Iýip, içip, münüp, guçup öt ýagşy!”24.05.2014
Watan bilen ikiçäk24.05.2014
Pikir etme 'sagbol' alaryn diýip24.05.2014
Duşmanyň ykrary24.05.2014
Gowy pikir24.05.2014
"Bolar" diý21.05.2014
Sen beýik bol19.05.2014
Biziň jaýymyz19.05.2014
Meniň goşgym üçin näme iň erbet?19.05.2014
Içdäki ýazyjy19.05.2014
Seni gepletmejek bolsalar eger19.05.2014
Her halkyň içinde ejizi bolýar19.05.2014
Bilmedige aýdylmaz19.05.2014
“Pelle-pelle aşak düşer adamzat...”19.05.2014
Gyzymyň çeken portretiniň öňündäki oýlanma19.03.2014
Sen altyn bol, göwher bol13.03.2014
Iň esasy zat11.03.2014
Olar özün beren bolsa özünden10.03.2014
Giç bolmasa10.03.2014
8-nji Mart goşgusy10.03.2014
Uly delil, beýik pikir gözleme08.03.2014
Sen özüňi asma asmandan, gökden07.03.2014
Olaryň “beýik atasy”03.03.2014
Pysan ömür03.03.2014
Adamy tanamak kyn diýrler, emma...03.03.2014
Men bu derdi hiç aňlaşyp bilmedim24.02.2014
Nadan24.02.2014
Adamy depä çykarsaň...24.02.2014
Meni eşidýärmiň, eje?24.02.2014
Köne goşgy19.02.2014
Adam ömri07.02.2014
Men adamyň ýaşamagyn isleýän01.02.2014
Waşington, aerportdaky oýlanma31.12.2013
Durmuş gözel, adamlaram owadan07.12.2013
Ýazyjynyň ykbaly03.12.2013
Bir daş03.12.2013
Minnet03.12.2013
Başgalary günäleme03.12.2013
Niýet02.12.2013
Sen özüňi ret etme!25.11.2013
Kompleks22.11.2013
Islenmedik ykbal21.11.2013
Özüňi sylamasaň17.11.2013
Sen duşman eline oýnama, bilseň...15.11.2013
Olaryň umydy ýok13.11.2013
Bize “haýyn” diýýärler13.11.2013
Ýürekdäki gara deşik12.11.2013
Duşuşyk11.11.2013
Ejizlik10.11.2013
Praga içgepletmesi09.11.2013
Kanunalaýyklyk09.11.2013
Pyragy bilen söhbet26.10.2013
Bentler26.10.2013
Esasy problema21.10.2013
Täzelikde internete girip, forumlarda pikirini aýtmagy öwrenen aşgabatly ýazyjydan gelen hat20.10.2013
Baýramsoltanyň doglan gününe bagyşlanan goşgy20.10.2013
Ýat ildäki iki erkek20.10.2013
Haçana çen?19.10.2013
Boýun alyş18.10.2013
Ýaş ýigidiň mazar daşyna ýazylmakçy bolnan ýazgy17.10.2013
Giň dünýäniň meýletin darlygy16.10.2013
Gerekmejek gowulyk15.10.2013
Mamla boljak bolma hemişe, soňsuz13.10.2013
Pil bolaňda näme?13.10.2013
Allanyň buýrugy13.10.2013
Gözelligiň syry12.10.2013
Güýz ýatlamasy12.10.2013
Derdinme12.10.2013
Göwün guşy12.10.2013
Ýasama pil12.10.2013
Ýükçi10.10.2013
Eşegiň ykbaly10.10.2013
Meniň gorkym10.10.2013
Bentler10.10.2013
Jogapsyz sorag14.09.2013
Synanmakdan gorkma14.09.2013
Güýçsüz duýsaň özüňi13.09.2013
Gara gün07.09.2013
Sen ýurduňa gowy bolsaň...07.09.2013
Dagyň eteginde agaç ekipdim...01.09.2013
Goşulmaýanyň pikiri21.08.2013
Ýol goşgusy18.08.2013
Ýalňyznama18.08.2013
Okuwly maslahatça berilmedik jogap10.08.2013
Nadan kimdir, biler bolsaň...05.08.2013
Ikaralyk01.08.2013
Daş meselesi01.08.2013
Bent01.08.2013
Hassalyk07.07.2013
Sen öz sözlän sözüň ýürekden sözle05.07.2013
Garyplyk adama hudaýdan gelmez29.06.2013
Çagalygyň öňündäki oýlanma25.06.2013
Adam ata-baba ýurdundan gaçsa23.06.2013
Ýowuz jeza12.06.2013
Eziziň Tejende düşüren bir suratynyň aşagyna edilen bellik04.06.2013
Nazara03.06.2013
Ýaz goşgusy27.04.2013
15-nji aprel, 15 ýyl ozal...15.04.2013
Eger sen meň dogulanym geçirseň...11.04.2013
Adam birden azgyrylsa...10.04.2013
Biz indi on bäş ýyl daşda, alysda10.04.2013
Asyl adam06.04.2013
Başyňa iş düşse05.04.2013
Hudaýy bolsa adamyň03.04.2013
"Gözli pahyr"01.04.2013
Taňrydan towakga31.03.2013
Eger-de halkyňa hyzmatçy bolsaň...31.03.2013
Kyn bolsa-da13.03.2013
Iki zat07.03.2013
Ýaradandan dilemeli zat03.03.2013
Adamyň tebigaty27.02.2013
Ol bir begiň dowamydy23.02.2013
30 ýyl öň düşülen suratyň öňündäki oýlanma03.02.2013
Çagalyk suratyma bakyp...03.02.2013
Goşgy näme üçin ýazylýar?29.01.2013
Meniň ejem25.01.2013
Takyr25.01.2013
Kim bolsaň-da...05.01.2013
Iň çatak mesele02.01.2013
Pozitiw pikir31.12.2012
Kiçilik we ululyk alamatlary30.12.2012
Adat30.12.2012
Aňmakmy ýa almak?29.12.2012
Täze ýyl arzuwy27.12.2012
Göribiň gaýgysy26.12.2012
Nadanyň ody23.12.2012
Haçana çen?21.12.2012
Ejemiň islegi09.12.2012
Belki, daňyň ujy çyzylýar indi09.12.2012
Ýol oýlanmasy07.12.2012
Ol gün geler06.12.2012
Arzan adam06.12.2012
Ata sargydy05.12.2012
Niýet05.12.2012
Haýryň haýry05.12.2012
Nobatdaky şum habardan soň dörän goşgy27.06.2012
Ykbal16.06.2012
Arman08.06.2012
Ýeke ömür06.06.2012
Idea06.06.2012
Sowatly millet02.06.2012
Käte30.05.2012
Ýörelge26.05.2012
Meniň üçin gorkýana24.05.2012
Olar seniň mamladygyň bilýärler22.05.2012
Hekaýanyň soňy21.01.2012
Intellektual21.01.2012
Tragediýa14.01.2012
Göwünlik14.01.2012
Putine berlen maslahatlar14.01.2012
Dost hem duşman meselesi09.01.2012
Diktatoryň mirasy09.01.2012
Milli howpsuzlyk09.01.2012
Gabyr rahatlygy07.01.2012
Aň ýesirligi07.01.2012
Eger adam04.01.2012
Kemakyllyk31.12.2011
Ar31.12.2011
Zynjyr meselesi31.12.2011
2011-nji ýyl29.12.2011
Adalaty getirseler26.12.2011
Urýan we urulýan23.12.2011
Ikitaraplaýyn dert20.12.2011
Kyn sorag20.12.2011
Ölen hem galan20.12.2011
Kelle hem papak17.12.2011
Şeriň ejiz ýeri17.12.2011
Anonimem ýaşap bolýar16.12.2011
Garyp ogurlyk etse16.12.2011
Dogry, bu kyn16.12.2011
Adam we nadan10.12.2011
Aňy açyk bilen aňy ýapygyň tapawudy08.12.2011
Aglaýan göz26.11.2011
Agram meselesi26.11.2011
Ahal pagta planyny dolupdyr...17.11.2011
Oýnalýanyň oýny23.10.2011
Propagandanyň pidasy23.10.2011
Il aglak bolsa16.10.2011
Bir türkmeniň ykbalyndaky üç pursat14.10.2011
Hakykaty aýdyp bolmaýan wagty08.10.2011
Bu kelle seniňkimi?30.09.2011
Ah, Aşgabat30.09.2011
Seň islegiň28.09.2011
Ýat ildäki içgepletme14.09.2011
Ýalana şäriklik14.09.2011
Bazar hakykaty14.09.2011
Aga problemasy14.09.2011
Uly şer bilen tutluşygyň başlanýan ýeri14.09.2011
“Aglama” diýdim ýürege14.09.2011
Özüme13.08.2011
Içgepletme13.08.2011
Meniň ejem, seniň kakaň13.08.2011
Gowulyk edip bilmersiň13.08.2011
Diňlemezlik problemasy13.08.2011
Şere atylan göjek13.08.2011
Duşman içde bolsa...13.08.2011
Hakdan gelse20.06.2011
Biz20.06.2011
Besdir18.06.2011
Ykbal18.06.2011
Millet üçin30.03.2011
Durmuş seniň özüňki26.02.2011
Gözgyny adam13.02.2011
Saňa galsa...22.01.2011
Gar erände12.01.2011
Özüňi bil11.01.2011
Arman08.01.2011
Çyn hem ýaş31.12.2010
Ýalan hem galla26.12.2010
Baky sorag16.12.2010
Paralleller12.12.2010
Oýlanýan adam12.12.2010
Dymyşlyk bolsa...07.12.2010
Köne tort26.11.2010
Gorkynyň ajala peýdasy ýokmuş22.11.2010
Başgalar ýykylsa...21.11.2010
Agaç ekseň20.11.2010
Basan basyk19.11.2010
Tutulmadyk ogry18.11.2010
Ýeri...16.11.2010
Atalar sözüne düzediş15.11.2010
Kiçi adam hakda uly goşgy15.11.2010
Ogry hem il14.11.2010
Çagalary pagta sürdüler ýene14.11.2010
Atly bilen pyýada12.11.2010
Ýok adam12.11.2010
Ýel08.11.2010
Adamyň parhy08.11.2010
Dogry söz07.11.2010
Oýun05.11.2010
Dag howasy04.11.2010
Başgalar göreşsin02.11.2010
Zäher02.11.2010
Ogry bilen ýalançy02.11.2010
Uly ýalan01.11.2010
Bir nadana aýdan sözüň01.11.2010
Bilim üçin01.11.2010
Aýdyjy akmak bolsa31.10.2010
Altyn bolsaň29.10.2010
Duzak29.10.2010
Men sen akylyňdan azaşma diýip...27.10.2010
Ys23.10.2010
Sebäp23.10.2010
Agyr we ýeňil23.10.2010
Ägälik23.10.2010
Bilimli we nadan23.10.2010
Gepçi19.10.2010
Umumy adam17.10.2010
Gözboýagçylyk17.10.2010
Ýalan teşneligi15.10.2010
Üýtgeşiklik15.10.2010
Sözüň gudraty14.10.2010
Almagy öwrenen13.10.2010
Aýtmasaň...13.10.2010
Tanyşlyk12.10.2010
Düşünişmezlik10.10.2010
Aýdyp ýörmeseňem...10.10.2010
Gawun sakçynyň güni10.10.2010
Düşünje10.10.2010
Öwünjeň10.10.2010
Taryh we şu gün03.10.2010
Il hem žurnalist01.10.2010
Dentistiň aladasy28.09.2010
Päl hem ykbal27.09.2010
Göz we söz26.09.2010
Ajy hakykat16.08.2010
Beýni hem päl26.07.2010
Güllerem geçmese arzanladýarlar24.07.2010
Ötegçiniň oýlanmasy24.07.2010
Namartlyk23.07.2010
Göreş meýdanynyň talaby22.07.2010
Syrtmaklyk ýüp işme14.07.2010
Şahyr haçan gutarýar?14.07.2010
Ene bolsaň, ata bolsaň03.07.2010
Päliň gözi bilen seretseň03.07.2010
Ýatlama23.06.2010
Bilmedige aýdylmaz21.06.2010
Prinsipli we prinsipsiz21.06.2010
Her halkyň içinde13.06.2010
Eger12.06.2010
Galamyň ykbaly28.05.2010
Her goşgymy ilki ýazan badyma24.05.2010
Pähim çyn bolsa...22.05.2010
Içdäki şahyr21.05.2010
Hat ýazýanlar21.05.2010
Güneşli günüň oýlanmasy20.05.2010
Goldaw19.05.2010
Çapak-çapak, aksakgal!15.05.2010
Bes et11.05.2010
Baý türkmen bilen edilen gürrüňden08.05.2010
Içdäki oglan05.05.2010
Boş adamyň aladasy05.05.2010
Ýurt hasraty05.05.2010
Hususy dowzah01.05.2010
Ýazmak keseli01.05.2010
1-nji maý goşgusy01.05.2010
Portrete ştrih26.04.2010
Her ýyla bir dollar24.04.2010
Tankytçy zerurlygy19.04.2010
Köpbilmişiň kysmaty18.04.2010
Sen yzyňa ahmyr bilen seretme18.04.2010
Ykbalyňy berme kimsäň eline18.04.2010
Azat adam17.04.2010
Potensial howp09.04.2010
Sowal08.04.2010
Ykbal06.04.2010
Aýdymyň soňy05.04.2010
Tejribe05.04.2010
Galyp05.04.2010
Ýöntemlik03.04.2010
Öwredijilik01.04.2010
Jylaw01.04.2010
Adam hukuklary31.03.2010
Bilmek näme31.03.2010
Gitaranyň gapdalynda hiňlenme28.03.2010
Görip28.03.2010
Pikir etme25.03.2010
Daga ýaplan24.03.2010
Nowruzdan soňky oýlanma23.03.2010
Özüň bolmagyň agysy21.03.2010
Diwarlar20.03.2010
Men saňa ýör diýmen20.03.2010
Isanyň ölümi13.03.2010
Goýnuň ölümi06.03.2010
Ataly-ogul06.03.2010
Düýş05.03.2010
Kyn sorag03.03.2010
Tikenli sim03.03.2010
Ýene...27.02.2010
Her gün24.02.2010
Pully türkmeniň maslahaty22.02.2010
Ogurlyk20.02.2010
Goşgy küje, men küje?20.02.2010
Içden gelen söz20.02.2010
Kim men?18.02.2010
Parh17.02.2010
Dert16.02.2010
Meniň durmuşym10.02.2010
Doktor bilen hassa10.02.2010
Agyr sorag04.02.2010
Hakykat04.02.2010
Ýalan bilen ýaşama30.01.2010
Ýalan belasy29.01.2010
Tükenmez dert28.01.2010
Intelligent bolmak üçin27.01.2010
Okyjy bilen gürrüň27.01.2010
Iki ýazyjy27.01.2010
Fakt27.01.2010
Agyrýan ýürek26.01.2010
Aralyk26.01.2010
Näme üçin ýazylýar?26.01.2010
Ýadawlyk26.01.2010
Özüňden gaçma26.01.2010
Göreşmän ýykylmak26.01.2010
Gözler hem sözler10.01.2010
Biri türşek zyňsa09.01.2010
Bu zemin07.01.2010
Ýagşylyk we ýamanlyk06.01.2010
50 ýaşly türkmeniň boýun almasy05.01.2010
Süri hakykaty03.01.2010
Duşmandan-da erbet03.01.2010
Ýyl başynda taňrydan towakga01.01.2010
Garalawçynyň işi29.12.2009
Täze ýyl arzuwlary29.12.2009
Kiçijik adam13.12.2009
Bir türkmen03.12.2009
Prezidentler28.11.2009
Öz-özüňi öldürme26.11.2009
Baş bilim26.11.2009
Ötmeýän gyş16.11.2009
Tapawut07.11.2009
Adam hem hudaý05.11.2009
Adamsyň...05.11.2009
Ol30.10.2009
Taryh we hakykat27.10.2009
Meniň galybym26.10.2009
Haýyş25.10.2009
Ýöre, durma...24.10.2009
Dileg24.10.2009
Aşgabat ýatlamasy23.10.2009
Durmuş21.10.2009
Höçjetlik21.10.2009
Müşgül21.10.2009
Iki it21.10.2009
Ýolda ýazylan goşgy17.10.2009
Ýorgan pelsepesi14.10.2009
Zeýrenç10.10.2009
Isleg09.10.2009
Dialog09.10.2009
Dagyň eteginde agaç ekipdim08.10.2009
Ol gorkýar08.10.2009
Birden baraýsamam, enem ýok indi07.10.2009
Uly şahyr bolmak üçin07.10.2009
Olar Köpetdagyň aňyrsyndandy07.10.2009
Düýş04.10.2009
Şahyr ölse...14.09.2009
Sebäp13.09.2009
Hyýalbentlik10.09.2009
Milan oýlanmasy08.09.2009
Özüm üçin ýatlatma08.09.2009
Adamyň parhy03.09.2009
Arslan hem adam01.09.2009
Men ýurdumy köp küýsedim27.08.2009
Besdir11.08.2009
Hytaýda hassa bolma29.07.2009
O taýda biri urulsa...22.07.2009
Çeýnäp berme22.07.2009
Biri dogrusyny sözleýän bolsa22.07.2009
Azat aýdymçy04.07.2009
Şübhe28.06.2009
Eýran-Turan betbagtçylygy27.06.2009
Ýene-de bir türkmen20.06.2009
Kim meýletin gaçyp geljek ilinden16.06.2009
Duýduryş16.05.2009
Özüm üçin ýatlatma05.05.2009
Dialog21.04.2009
Baýramym18.04.2009
Balyk diňe başdan porsaýarmy?18.04.2009
Sorag-jogap18.04.2009
Ulaljak bolup...17.04.2009
Täze häsiýet16.04.2009
Il ogly13.04.2009
Aksioma08.04.2009
Ýazmak derdi07.04.2009
Aýdymda ýürek bolmaly01.04.2009
Ol ata, ol ene27.03.2009
Haýyş22.03.2009
Bolmaýan zat19.03.2009
Çagalaryma17.03.2009
Durmuş07.03.2009
Gynanç22.02.2009
Düýş10.02.2009
Men bir goşunsyz general09.02.2009
Watan serheti11.01.2009
Oýun10.01.2009
Ýeke žurnalist09.01.2009
Hantamaçylyk08.01.2009
Oýlanma22.12.2008
Ýardan ýananyň ýaňsysy21.11.2008
Diwar20.11.2008
Her kim04.11.2008
Ýazyjy bolmak kyn01.11.2008
Bitmedik dileg23.10.2008
Bilim21.04.2008
Durmuş15.02.2008
Kyn görmäň24.01.2008
Howlukmaň21.01.2008
Dünýe21.01.2008
Utanç21.01.2008
Haýyş21.01.2008

Bendihana goşgulary

Sürlen ýere gözüm gidýär27.09.2015
Men nirä gideýin11.01.2008
Maňa berlen ömür kagyz11.01.2008
Maňa daşdan garap11.01.2008
Diý derdiňi, doga-däri eýläýin11.01.2008
Pylany pylan ýagdaýda batypdyr diýip begenme11.01.2008
Belent agaçdan asyň11.01.2008
Dogry sözlä duşman bolmaň11.01.2008
Maňa düşünmezler, bilýän11.01.2008
Ýitiren günlemme gyýylýan hergiz11.01.2008
Derdi-halyň diýip ýörme duşana11.01.2008
Men beýik namalar ýazjakdym munda11.01.2008
Bilmen, ömrüm aklykmy ýa garalyk11.01.2008
Ýagşylyga ýakyn oglan11.01.2008
Eder-eder11.01.2008
Dünýe11.01.2008
Hol ýokarky gatdan11.01.2008
Rowaýaty adam bolmak islämok11.01.2008
Adamyň üstünden11.01.2008
Şahyr diňe ümsüm redaksiýalarda11.01.2008
Kapas kamerada11.01.2008
Şahyrlar hemişe bölünýär ikä11.01.2008
Biz özümiz özümizi söýmeli11.01.2008
Meniň jöwher gözlerimi baglamaň11.01.2008

“Protest aýdymlary” kitabyndan

Çyn söz07.09.2008