Adam aýtdy:

"Wagt geçer, on-ýigrimi ýyldan bu birpartiýalylyk, ikiýüzlülik, ogurlyk azalar, daşary ýurtlarda bilim alan, başga medeniýetleri gören ýaşlar köpeler, durmuş üýtgär, gowulaşar diýip, inçejik umydym bardy...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Nikolaý Şedrin (1826-1889) "eger men uklasam we ýüz ýyldan oýansam, menden häzir Orsýetde nämeler bolýar diýip sorasalar, içýärler we ogurlaýarlar diýip jogap bererin" diýipdir...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Gideniň yzyndan, gara güni ýa mal-dünýe, galp şöhrat üçin her hili peslik edenem bolsa, göni gürrüň etseň, edepsizlik hasaplaýarlar...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Olar indi köp ýyl bäri altyn asyrda, bagtyýarlykda, berkararlykda ýaşaýarlar, emma jaýlary ýykylyp, köçede galsalar, dertlerine derman tapman, daşary ýurda gitjek bolsalar, işe ýa okuwa girmek, türmeden boşamak üçin para bermeli bolanlarynda, kireý eder ýaly köne maşyn satyn aljak bolsalar ýa gara maşynlaryny ak reňke boýatjak bolsalar, daşary ýurtlarda gaçgak bolup ýören biwatan, hiç hili arkadagsyz garyndaşlaryndan kömek soraýarlar."...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Bikär bolsaň, hiç iş edip bilmeseň, bilim-sowadyň, başarnygyň bolmasa hem bir iş edip bolýar: iş edýäne ýa etjek bolýana şyltak ataýmaly...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Arada bir rus kärdeşimiň ýanynda Gukgadan zeýrendim, narsisist, bizi dünýä masgara edýär diýdim. Ol ýylgyrdy-da, bu meselä biraz başga tarapdan hem seredip görmegi maslahat berdi...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Durmuş ýurdumdan çykmaga mejbur etmedik bolsa, dünýeden diňe çaýçorba ýa süňkli çorba iýip, başga çorbalary bilmän geçjek ekenim...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Adamlar öz hukuklaryny bilmeli we talap etmeli diýýärler. Dogry, hukugyň bolsa, onuň teoriýada-da bolsa bardygyny bilseň we talap edip bilseň gowy...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Okalmaýan dilde ýazýan adam bolanyňdan köçede, geçmeýän kitaplaryň goparylan sahypasyndan guýguç ýasap, polisiýa kowýança ýa-da polisiýa çigit para berip, günebakar çigidini satýan adam bolanyň hem amatly...

Dowamy

Baş gahryman

| Goşgular

Gün-güzeran gowulandy,
durmuş ösdi diýýär ýigit,
sebäbi öň "Žigulisin"
ýagyş ýagsa münmeýärdi,
indi maşyn hatar-hatar,
bir gün gämi münse aýnap...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019