Diňe ýüzüň gülmesin

Diňe ýüzüň gülmesin,
diňe gözüň gülmesin,
diňe gabaklaryň däl,
diňe gaşyň gülmesin,
diňe dodaklaryň däl,
diňe dişiň gülmesin,
gülsün hatda bagryň-da,
öýkeniň bilen bile, -
diýipdir gadymkylar,
sebäbi çytylyp ýörseň,
ýa-da ýasama ýylgyrsaň,
menden saňa barýança,
ýylgyrmaly diýip diňe,
satyjy ýylgyrşy bilen,
ürkermişin gowy güýçler,
güýç goşmaly güýjüňe,
diýmek, çynyň bilen ýylgyr,
hem aglaňda çyndan agla,
çünki aglan diňer hökmän,
ýaşa ýaşan günüň gülüp,
hatda gül öleňde gorkman.

Dowamy »

Dünýäň azaby

Diýýärler, hamala, begenýän ýaly:
"Dünýäň azabyndan dyndy pylany..."
Ýa-da şeýdip öz göwnüňi aldamak
adat bolupdyr bizde,
ýa-da durmuş gelen günüňden beýläk
azap bolmaly diňe,
aç ýatmazlyk üçin irden agşama
ýer sermenip geçmeli,
el sermejek bolup birne,
saraltmajak bolup ýüzüň,
hary-zar etmejek bolup çagaň, aýalyň,
hor bolmajak bolup, hor bolup, ylgap,
ýetip bilmän giden otlyň yzyndan,
dogrudanam, ömür diýmek azap-laý,
diýýär adam ysgyn gaçyp dyzyndan,
onsoň gijä galman gelýär ezraýyl,
diýýär: "Indi meniň bilen gitmeli!"
A yzda galanlar diýýär, hamala,
begenýän ýalaky ýa-da bialaç:
"Dünýäň azabyndan dyndy pylany..."
Sebäp ony indi goýmaz kimse aç,
ýa-da ýalaňaç.

Dowamy »

Ýamany özüne goý

Ýamany özüne goý,
alyp gitme ýanyň bilen,
sowgat ýaly dolanan,
taşla duşan ýerinde,
açma için, dörjeme,
çaga deý sowgat alan,
beýniň dolmasyn ysdan,
hatda gelse, goýmasa,
atalasa üstüňe,
asylsa çar ýanyňdan,
ugruny tap itmegiň,
el degirmän döşünden,
et galdyrman dişinde.

Dowamy »

Kakam bilen söhbet

Sen meni isleseň, belki,
saklap bilerdiň, kaka.

Dowamy »

Iri adamlar

Olar iri adamlar,
ownuk-uşak däl asla,
geçirimli, sypaýy hem edenli,
gyzyp, gaharlanyp durmaýarlar kän
neşe satýana, beýlekä,
ýa ýalan ýazýana durman,
ýa-da parahora ýolda hem yzda,
çagalaryň geçjek ýolun garaldyp,
çyralary döwýänlere,
ýa-da ýyksa köpri biri,
agajyny aljak bolup,
sebäbi olar iri.

Dowamy »

Kesel

Bilýän, adam için dökmeli käte,
ol maňa içini dökdi,
tötänden duşup ýolda,
zeýrendi birinden eňegi durman,
diňleseň hiç uwnup-çydar ýaly däl,
içi doly, pahyr, ah bilen arman.

Dowamy »