Žurnalistiň çöregi

Žurnalistiň çöregini,
gör, kimlere berdiler?
Ýigrimi ýyl işlese-de,
toslama nä, fakt näme,
tapawudyn bilmejege,
hakykatyň ýoluna däl,
ýodasyna gelmejege,
sebäbi nä, eger-eger
kitap gatyn açmajaga,
ýa açsa-da many-maňzyň
gyrasyna gaçmajaga,
aňmajaga sözlem näme,
ýa söz näme, dil näme,
bela näme soňy gelmez,
ýanyp gitjek il näme?

Dowamy »

Erkekler ownanda

Ol ozalky gyrgynlary
ýatlatmagam gerek däl,
Gazawady, Gökdepäni bilýäne.
A soň baý-kulak diýip,
ýa-da diýip basmaçy,
gör, näçe är, oglan-uşak gyryldy,
emma goşgy ýazdyrdylar gyrany,
gylyjy ganlyny öwüp, taryplap,
"Serdar" diýdirdiler urşa,
ajala berene ilin,
a soň 48-i eçildi taňry,
aýallar guşady bilin,
ýene doguldy millet,
sebäp ölmek bolmaýardy,
bolmaýardy gutarmak,
emma erkekler ownanda,
beýik bolýar pese, pise daýanyp,
hemem ilin itýär öňüne siliň...

Dowamy »

Açgöz ýeke bolan bolsa

Açgöz ýeke bolan bolsa, belki-de,
bir alajy tapylardy bu çukurdan çykmagyň,
ýa asgyryp oýanmagyň, uzaga çeken gaflatdan;
Açgöz iki bolan bolsa, belki-de,
on ýa-da ýüz bolan bolsa, bolmadyk bolsa on müň,
ýüz müň, milýon, belki, has kän,
heniz ýüzün açmasa-da hemmesi
içde ýatan hiç mantyksyz näkesiň,
Açgöz ýeke bolan bolsa, bolmadyk bolsa süri,
aňly-başly, üşükliler keliň saçy ýaly bolman,
bolan bolsa biraz güri,
bir alajy tapylardy bu çukurdan çykmagyň,
gyşyn-ýazyn waspyn etmän,
owal-ahyr hiç bolmadyk,
hem bolmajak akmagyň.

Dowamy »

Ýagşylyk etmeseň

It-pişigem bilýär ýagşylyk etseň,
emmaki adamdan ägä bolmaly,
sebäp ýagşylygyň kiçelder ony,
arly eder, öçli eder içinden,
meger şondan, amatyna garaşar,
eli gelse, urar arkaňdan zalym,
ýagşylyk etmeseň, howp-hatar az,
ýa-da beýle ynjamarsyň,
düýnki nadan çyksa alym.

Dowamy »

Adam ykbaly

Adam ykbalyny, gynanman, köýmän,
eýe çykman sygyr ýaly bolmanda,
agşamara aryp örüden gelen,
hem ölemen gölesini emdirjek,
idemän hiç janaweri,
tersine kowup yzyna,
bir keseki mal ýaly,
öz-özün çykarýar sandan.

Dowamy »

Kötel ýol

Kötel ýola çykmak hatar,
emma oňa çykmazlyk,
has hatarly ýatandan kä,
ýesir bolup gelmedik,
emma geljek duşmana,
muňa düşünmeýär hemme,
düşünmedik bolýar ýa-da,
wagt geçýär, ýola çykan
ýykylýar, sürüşýär, ölýär,
ýa-da ölmän atýar ahyr,
adamly, adamsyz ada,
hemem hözir görýär biraz,
gapdalyndan azabyň,
aýagyny uzyn salyp oturýar,
aýlap bilýär kellesinde bolmanda
nämeleriň bolanyny, bolmanyn,
emma ýola çykman galan,
bogaz bolup ahmyr bilen armandan,
daşyndan kän diýmese-de,
içden kirleýär ýaman,
ýöne kirin ýuwmaga
ne tapyp bilýär sabyn,
ne tapyp bilýär zaman.

Dowamy »