Gowy adam

O bir gowy adam, örän sypaýy,
ýüzüne gelmeýär kimsäň,
gaty-gaýrym söz diýmeýär,
agyrtjak ýa degjek gaty,
emma ýeňsesinden, eý, alla, hudaý,
(kemçiliksiz adam barmy?),
diňe bir agyrtjak, ynjytjagam däl,
öldürjek sözleri aýdýar ýylgyryp;
ol bir gowy adam, juda sypaýy,
tanamasaň, bilmeseň,
ogşaýasyň gelýär baryp...

Dowamy »

Sowuk söz

Oňa samsyk diýýärler,
boş diýýärler boýdan-başa,
ýöne görseň öňünde
dyza çökýär ýüz müňler,
ýurt içi hem ýurt daşy,
sebäbi eli bol kişiň,
gazly ýurduň serdary,
isle ýa-da isleme,
tans etdirýär öňünde,
gyz-oglany, çagany,
gojalary ak sakgal,
telpegi namysy bolan,
gara-ganym duşmandan
bir asyr däl, kän ýyllap
ýurdun goran milleti
aýagyna düşeýär...
Oňa samsyk diýýärler,
men şu sözden üşeýän.

Dowamy »

Seniň ümsümligiň

“Your silence will not protect you.” Audre Lorde

Seniň ümsümligiň goramaz seni,
goramaz ýuwaşlygyň,
sessizligiň goramaz,
halas etmez beladan,
ulus il bilen, dogry,
ümsümlikde şärigiň,
şärigiň kanagatda,
sabyrda hemem,
seniň ümsümligiň goramaz seni,
tersine içine oklar
gaýnap duran gazanyň,
ogurlygyň odundan,
ýangyjyndan ýalanyň,
hemem edip biljek ýeke-täk zadyň
ýanmak bolar bilip, bilmän,
seniň ümsümligiň goramaz seni,
barybir galmarsyň ölmän.

Dowamy »

Adam we senzura

Adam, meger, içindäki pikirini açyk aýtmagy däl-de, aýtmazlygy, özüni senzura astynda saklamagy köp öwrenýär. Bu onuň söz, pikir aýtmak ukybynyň ösmeginiň öňüni alýar, belki-de ony öldürýär. Ýöne onuň hudaý tarapyn berlen aýtmak, diýmek, bolmanda aýdandan, diýenden bolmak islegi saklanyp galýar. Onsoň adam, eger açyk ýagdaýda bolsa, öz aýdasy gelýän zadyny däl-de, köplügiň goldaýan, bolmanda garşy çykmajak zadyny aýdan bolýar. Emma adamyň ýapyk ýagdaýda, anonim görnüşde pikir aýtmak mümkinçiligi hem bar. Ýöne özüni köp senzura astynda saklan adam köplenç anonim halda-da öz pikirini gowy aýdyp bilmeýär. Has anygy, onuň anonim pikirleri hem beýle bir original, özboluşly bolup çykmaýar. Belki, bu onuň içki senzuradan anonim ýagdaýda hem sypyp, gutulyp bilmezligindendir. Belki-de, uzaga çeken senzura onda original pikir goýan däldir. Ýa bu ýerde biziň düşünmeýän başga sebäplerimiz bardyr. Emma bir zat belli, ilki emedekläp, soň ýörjen-ýörjen bolmagy, ýöremegi, ylgamagy, ýykylmagy, turmagy, soň tigir sürmegi... öwrenişimiz ýaly, biz pikirlenmegi, pikir aýtmagy hem yzygiderli öwrenmeli, ösdürmeli bolsak gerek. Ýöne beýle ösüş, her näçe gynansak-da, diňe bir adamyň gürledilýän, ýa onuň aýdandygy aýdylyp, başgalaryň el çarpmagy ýa baş atmagy, bolmanda sesini çykarmazlygy talap edilýän jemgyýtinde mümkin däl.

Dowamy »

Il we bahyllyk

Adam sorady:

- Bilýäňmi, adamlar näme üçin bileleşip, gowy durmuş ugrunda dürs göreşe çykmaýarlar?

- Gowy durmuş näme, ilki şuny bilmeli. Soň dürs göreş näme, ony bilmeli...

Dowamy »

Iki hil

"Ýarama ärler zer bilen Ýazylan bet hata meňzär." Magtymguly

Adam aga, gara däl,
ýa-da däl baý, garyba,
wyždanla hem wyždansyza bölünýär,
sen olary tanamarsyň birbada,
emma biraz ýol geçeňsoň,
olary hiç tanaman,
ýa saýgarman bilmersiň,
sebäbi hiç wyždansyzlar,
wyždanlyny itip, basyp,
göni üstüňe gelýär.

Dowamy »