Her kimiň öz ýoly

Lapykeç, ýan beren söweşmän, durman,
kölgesinden gorkup ýaşaýan bende,
bendi bolup diwarlarna içinden,
kerpiçsiz galdyran ýaltanman günde,
birem bolsa, kän görünýär kämahal,
owarram, her kimiň öz işi durmuş,
ýaşaýyş her kime her hili ýetýär,
her hili görünýär ýeňiş hem olja,
diýip öz-özüňi köşeşdirýärsiň,
hemem bilşiň ýaly, ynanşyň ýaly,
öz ýoluňdan gitjek bolýaň sowulman,
kyn, hatarly bolsa-da,
her itiniň hapasyny ýygnamaz
gaharyň getirip durmaly däl-ä,
aýlanyp geç ýa-da ätläp geç görseň,
emma ýaňky ýan beren,
belki, wyždan azabyndan,
bagyşlap bilmeýär özüne hany,
hemem hytaý haýatyndan içdäki
kellesin çykaryp çala,
näletleýär öz ýolundan barýany.

Dowamy »

Tragediýa

Çagalaryň az ýurdunda her hili
oýunjak kän oýnara,
çaga meýdanlary,
oýna her haçan,
ýagyş ýa gar ýagmasa,
mekdepler bar okadylýan,
ogurlaman çagalygyň,
kitaplar bar okap bolmaýan doýup,
emma çagaň köp ýurdunda, eý, alla,
nämüçindir oýunjak az, kitap az,
oňa derek hudaýhon,
hem iýjek kän, belki, deriňi soýup...

Dowamy »

Günbatardaky Gündogar oýlanmasy

Olaryň döwleti ýokdy,
arzuwlary bardy diňe,
ýesirdiler, bendidiler
döwletliniň elinde,
emma bir gün, boljak zatmy,
döwleti synyp döwletliň,
döwlet indi başlaryndan,
gygyrdylar: "Biz garaşsyz!"
"Bir erkana, biz azat!"
Hemem haýdap başladylar
ýerli-ýerden ýykmaga
ýaňy ýörjen boljak bolan döwleti,
bir-birinden gabanyp,
bir-birine al salyp,
kimi ýitdi türmede,
kimi baş gutardy ýat ile göçüp.
Kim erkini galmak üçin ýerinden,
aýagynda durmak üçin ulanýar,
kim ulanýar ony dargamak üçin...

Dowamy »

Güýz oýlanmasy

Uly ýagşylyga at başy ýaly
uly ýürek gerekmişin, elbetde.
Uly töwekgellik etmek aňsat däl,
belki, gowam däldir ula topulmak,
owal öz güýjüňi bilmän, ölçemän,
göz ýetirmän goldajaga, geljege,
ýel berjege ýa-da dil ýetirjege,
ondan kiçi ýagşylyk et, başarsaň,
her gün, her sagatda adam boljak bol,
pitjiň atma işin etjek bolýana,
äsgermezlik etme ejiz, egisigi,
tutma temegiňi göge, asmana,
diri barka hossar çykyp ölene,
aýdylana – bugdaý nanyň bolmasa,
bugdaý söz ber gelene,
gowy bolsaň - gowşak gören tapylar,
emma erbet bolup, yzgytsyz gülüp,
owal özüň zäherleme, öldürme,
duşmanyňy güldürme.

Dowamy »

Babaly günler

Durdy Baýramowyň Kanadada döredilen öý-muzeýi hykyndaky filmi görüp, kagyza geçen setirler.

Bir pursat, azajyk, sähel-de bolsa,
Babaly günlere dolandym ýene,
agaly günlere dolandym ýene,
ataly günlere, eneli güne,
doganly günlere,
uýaly güne,
goňşuly, golamly,
obaly, illi,
toýly, ýasly,
adam ýaly ýaşalan,
adam ýaly gatnaşylan bir pursat,
adam ýaly gürleşilen,
gülüşilen, aglaşylan,
adam ýaly işlenen,
döredilen - iň esasy,
yzynda iş goýan adam,
her näme et, bolmaz asy...

Dowamy »

Ýol goşgusy

"Giden getirer, oturan nyrh sorar." Atam Annagurban aganyň gowy gören nakyly.

Ýola çyksaň, tot-tozany, kirşeni,
ýa palçygy, her aýaga ýapyşan,
ýokuş görme, gatyrganma, zeýrenme,
äýnegiň dak, ädigiň geý dynç alyp,
hemem her gün, her dem süýşjek bol öňe.

Dowamy »