20 ýyl öňki Hijran

Atylyp öldürilen rus žurnalisti Wladislaw Listýewiñ ýadygärligine

Biziñ ýyldyzlary ogurlaýarlar,
ýaşyrýarlar Aýymyzy,
batyrýarlar Günümizi,
nur saçmaly çagynda,
dogan gününden...

Bizi tümde ýol-ýodasyz goýýarlar,
öldürýärler biziñ ýolbeletleri,
batyrlarmyzy,
adyllarmyzy,
aklarmyzy hemem asyllarmyzy...
A soñ gara ýelli soñsuz tümlüge
ne nurana, süýt reñk dañ diýýärler,
ak säher diýýärler ganly ertire,
dolaýarlar bizi könä, geçmişe,
ahy-nala şatlykdan ýañ diýýärler,
geljegmizi gorpa iten haýýarlar...

Dowamy »

Akylly adamlarda bolýan iň seýrek zat

"Learn to value yourself, which means: fight for your happiness." Ayn Rand
"Özüňe gadyr goýmagy öwren, bu öz bagtyýarlygyň üçin göreşmegi aňladýar."

"I don’t see how you can respect yourself if you must look in the hearts and minds of others for your happiness.”  Hunter S Thompson
"Eger öz bagtyýarlygyň üçin özlerleriň ýüreklerine we pikirlerine seretmeli bolsaň, men seniň özüňe nähili hormat goýup biljegiňi bilemok."

Dowamy »

Oscar Wilde: Beýik bolmak nädogry düşünilmekdir

My wallpaper and I are fighting a duel to the death. One or the other of us has to go.
Men öz otagymdaky diwar kagyzy bilen başa-baş söweşe girdim. Biziň ikiden birimiz gitmeli.

Everything in moderation, including moderation.
Her bir zatda aramlyk ýagşy, şol sanda aramlykda hem.

Dowamy »

Norweg depderinden

Arakhor gamlanma, içeli diýdi,
Ak-gyzylly çüýşeleri sypalap.
Zynahor gyýylma, guçaly diýdi,
Inçe billi gözelleri apalap.
Mal ýyganlar diýdi mally bolaly,
Gapy gully, kise pully bolaly.
Dyman diýdi dymaý birsellem senem,
Ýaman diýdi başda ýagşydym menem.
Ýalan ýazan diýdi ýalandan ýazaý,
Ýalan ýanan diýdi ýalandan ýanaý.
Yşk heñine hiñlen diýdi söýmedik,
Jan-jigeriñ ýakma diýdi köýmedik,
Durmuşdyr bi, boş ber diýdi birisi,
Gurar diýdi baýyñ-begiñ örüsi.
Ýaranjañ isledi ýaýaplamamy,
Ýalançy pisledi taýaklamamy.
Arabozar arabozar çaklady,
Biri döşden itdi, biri saklady,
Öñe-yza butnatmajak, belki-de,
Şir ýaşamaz sübseguýruk tilkide.
Biri diýdi gez dünýäni gaýşar-da,
Biri diýdi otur golyñ gowşur-da.
Beýlekisi ýylgyr diýdi gülmelä,
Golaý barma göreşmelä, ölmelä,
Hemem diýdi gurtdan gorama goýny,
Saklan ýa togtadan bolmaz bu oýny...

Dowamy »

Praga. Karluw köprüsi...

Praga. Karluw köprüsi,
tomsuň güni, watan derdi
öýe sygdyrmadyk güni
çykypdyryn hemem surat
alypdyryn durup bilmän,
kimem bolsaň gidýäň bir gün,
işiň galýar yzda ölmän...

Dowamy »

Marcel Proustdan bir damja

Like many intellectuals, he was incapable of saying a simple thing in a simple way.
Aglaba intellektuallar ýaly, ol ýönekeý bir zady sadaja bir görnüşde aýdyp bilmeýärdi.

Time passes, and little by little everything that we have spoken in falsehood becomes true.
Wagt geçýär we biziň galplykda gürrüňini eden her bir zadymyz ýuwaş-ýuwaşdan çyna öwrülýär.

Dowamy »