Oba we oglan

Egri agaç ýarsgynyna gidermiş,
a küýkini diňe gabyr düzeder!
Kän eşitdim bu sözi men,
emmaki hiç ynanmadym,
işledim özüme garşy,
düzetjek boldum kemimi,
ylgap otlyň yzyndan kän,
boljak boldum bilimli,
okadym tapan kitabym,
hatda bolgusyznam goýman,
ýogsa bilýäň, aňlaýaň,
näme çykar senzurada doglandan?
Soň düşündim çykyp bolýar obadan,
emma obaň çykmasy kyn oglandan...

Dowamy »

Dil we el wezipesi

Dil nämä gerek millete,
gürlemejek bolsa eger,
ýa aýtmajak bolsa çynyn,
ýalan üçin berlenmi dil,
ýa-da eli çarpmak üçin,
onda-da diňe ýalana,
berdimikä taňry bize?
Men ozallar oýlanardym:
dil adamyň kalby, özi;
iki el berlen adama,
birleşip ýuwmaga ýüzi...

Dowamy »

Maslahaty alynmaýan adam

Ol 1980-nji ýyllarda, köplenç iş günleriniň ahyrlarynda, işgärler işden gaýdyşýan wagtlary Aşgabadyň Metbugat öýündäki redaksiýalara aýlanyp, baş redaktorlara ’kimiň tekerine nähili taýak sokmalydygyny’ maslahat bererdi. Indi başga ýurtlarda işleýän ildeşleriniň eline kakmaga çylyşýar: wagtyny, puluny gysganman, her ýerlere telefon edýär. Bular işlemese, iş bilen başga ýurtlara barýan tanyşlaryna öz halamaýan adamlaryny haýalçyratmak üçin degişli emeldarlar bilen duşuşmagy, gürleşmegi tabşyrýar, ýoly düşse, özi baryp, meseläni ’keserdip goýýar’. Ýöne onuň ’akylly’ maslahatyny, näme üçindir, kän almaýarlar.

Dowamy »

Dermansyz dert

O gün bir işsiz geldi,
milleti aljyranda
iş eden bolup baýan,
iýjek nany gaýgy däl,
gaýgy däl geýjegi-de,
bir gaýgysy semizlik,
hiç horlanyp bilmeýär,
indi öňki güýmenjesin
edinipdir baş pişe,
gybat edýär adam tapsa,
düşüniň-ä, nätsin bende,
ýaramasa başga işe?

Dowamy »

Gizlin iş

Olar bilýär edýän işin,
ýa-da ozal näme etdi, ýaratdy,
kimi, nirde itekledi öňe ýa
yza çekip, bar pişesin şer etdi;
olar bilýär nirä barýanyn hemem
nireden gelýänin, belki,
eger başga ýagdaý bolsa,
edil beýle bolmazdylar,
ýa başda edenem bolsa,
goýardylar bu işi,
adam ýaly ýaşardylar,
emma indi giç bary,
şonuň üçin bir-biregi iýýärler,
bir-biregi jaýlaýarlar ölmäkä,
soň bir-birniň mazaryna siýýärler,
ölenleriň ogly-gyzy duşanda
ýylgyrýarlar ýasama,
hem ýalandan aglaýarlar,
ýatlan bolup kärdeşi,
bu täzelik ýa açyş däl,
owal-ahyr pesiň işi,
pişesi bu iki ýüzliň,
olar bilýär edýän işin,
bu bolmady hemem bolmaz
herne ýaşyr, asla gizlin.

Dowamy »

Özüne ýanmaýan üçin

Başyňy dik tut, başyňy,
ýaşyr, gizle gözýaşyňy,
il üçin aglaýan bolsaň,
pul üçin däl, elbetde,
oýun oýnamasaň, dogry,
sahnada ýa durmuşda,
şöhrat üçin aglamasaň,
eneň üçin aglasaň,
ataň üçin aglasaň,
uýalar üçin ejiz,
iniler üçin kiçi,
durup bilmedik yzyňda,
ýurduň üçin aglasaň,
halkyň üçin aglasaň,
tozdurylan, talanan,
başyňy dik tut, başyňy,
ýaşyr, gizle gözýaşyňy,
begenmesin duşmanyň,
heşelle kakmasyn bahyl,
iri bolan bolup ownuk,
başyňy dik tut, başyňy,
ýaşyr, gizle gözýaşyňy,
iň gowusy aglama,
özüne ýanmaýan üçin
jigeriňi daglama!

Dowamy »