Ýat ildäki söhbet

“Öňden giden ölýär - diýdi arkadaş,
- yzdan giden diri galýar, ýaşaýar.
Ýiti gyzyl solýar - diýdi arkadaş,
küti bolan öýüne zat daşaýar.

Dowamy »

Köne goşgy

Kalbym öýüne müňzeme,
atamam bolsaň, açmasam;
urma işigin, dyzama,
diwardan suwag gaçmasyn.

Dowamy »

Niýet

Görmek üçin açyk göz
hiç ýeterlik däl eken,
çyra ýaly ýansa-da,
eşitmäge goşa gulak
az boljak eken örän,
bolsa bolsun jam ýaly,
şondan köp gözliniň geçýäni göni
ýykylana el bermän,
şondan köp gulaklyň eşitmeýäni,
hem gygyrsaň ylgap gidýäni durman;
görmek üçin düýpsüz gara çukury
bakrap duran goşa göz
ýeterlik däl eken asla,
hemem hiç eşitmez adam,
gazan gulak bersin alla,
dik depeden gelýän takyr-tukury,
niýeti bolmasa, walla...

Dowamy »

Milli howpsuzlygy goramak näme?

2013-nji ýylyň maýynda kakam maňa işden kowluşyny gürrüň berdi:
“Ýaraman galypdym, şol günem milli howpsuzlyk ofiseri gelip,
meni sorapdyr, ýarawsyzdygymy aýdypdyrlar.
“Onda aýdyň, gutulandan soň işe çykmasyn” diýipdir.”
Men ilki ýurtdan gaçamda, yzymda ilki gojalan
agam Çary Annagurbany işden kowandyklryny eşidipdim.
Ýöne inilerimi, ýegenlerimi harby gulluga alypdyrlar...

Dowamy »

Terjimämi ogurlasalar – begenýän

1980-nji ýyllarda, “Edebiýat we sungatda” işleýän wagtym rus dilinde okap, gowy gören zadymy, başarsam, derrew türkmençä geçirjek bolardym. Bu bir tarapdan öz güýjüňi yzygiderli synap görmek ýaly bir zatdy. Sebäbi terjime ozaly okalan zada düşünmegi, soň ony öz derejsinde başga bir dile geçirip bilmek başarnygyny talap edýärdi.

Dowamy »

Bolsaň bende...

Başgaça bolup bolýanyn,
başgaça bolýanyn ýaşap,
başgaça gülüp bolýanyn,
başgaça bolýanyn aglap,
başgaça bolýanyn ölüp,
görkezen kän, bolsaň bende,
emma gorkan hiç bir ýagty,
nur görmeýär öňünde...

Dowamy »