Islegsizlik problemasy

Köneden gelýän pähimleriň birinde şeýle diýilýär: "Eger sen hiç bir problemam ýok diýip pikir edýän bolsaň, daş-töweregiňde nämeleriň bolýanyndan hiç bir habaryň ýokdur." Ýöne habarsyz adamlary habardar etmegem kyn. Olar problemalar barada aýdýanlara düşünmeýärler ýa-da düşünmek hem islemeýärler.

Dowamy »

Hüňürdi

Biri hüňürdedi: "Edilmeli bir dürs işi öňe sürseň, olam birleri tarapyndan alnyp göterilse, ýagşy-ýaman durmuşa geçse, ’şony ilki men aýdypdym’ diýip gygyrma; tersine onuň kimem bolsa birleri tarapyndan edilenine, dürs işiň ýol alanyna begen. Eger ol iş seniň pikir edişiňden has gowy edilen bolsa, has-da begen, ýöne ’bu gowy işi ilki men teklip edipdim’ diýip, mümkin bolan ýa bolmadyk ýerinde özüňi mazamlama. Ýa-da ol iş seniň göwnüňdäkiden kemter edilen bolsa, ýa başga niýet üçin ulanylýan bolsa, onda bu barada aýdyp bilersiň. Emma ýene ’men ony ilki öňe süremde, şeýle-şeýle bolmagyny isläpdim’ diýip, uly il bähbitli dürslükden özüňi öňe salma. Beýtseň, seniň ideýaňy ogurlap, şöhrat üçin gowy pikiri püçege çykaran garşydaşyň bilen deň bolarsyň. ’Men-menlik’ adamy güýçli däl, gözgyny görkezer."

Dowamy »

Köp unudylýan sapak

Çeh asylly britan ýazyjysy Benjamin Kuras "Czechs and balances" atly kitabynda çehleriň taryhdan peýdaly bir sapak alandygyny, ýagny mynasyp bolan zadyňy däl, söwdalaşyp bilen zadyňy alýandygyňy, ýöne şol söwdalaşan zadyňy hem çalasyn garbap, arslan ýaly gorap bilen ýagdaýyňda alýandygyňy öwrenendiklerini aýdýar we, ’haýp, olar muny öwran-öwran ýatdan çykardylar’ diýýär.

Dowamy »

Süňk oýny

Otuz ýyl çemesi ozal, Aşgabatda bir ýaşuly žurnalist ikiçäklikde içini dökdi: "Itleri gowy görýän, sebäbi olaryň durmuşy biziňkä gaty meňzeş. Ýöne biziň itden bir tapawudymyz bar, biz ilki başgalaryň paýyny oklap, öz süňkümizi soň gemirmeli. Mysal üçin, ilki partiýanyň süňküni oklamaly, ýagny isleýän zadyny ýazmaly. Soň başlygyň süňküni bermeli, ýagny her gymyldyňda ondan maslahat soran bolup, edýän işiňi, hatda pikirleriňi hem başlygyň ’paýhasy’ bilen baglamaly. Şonda başlyk başlyklygyna gomalar we saňa kän azar bermez. Soň halkyň süňki bar. Başarsaň, güýjüň galsa, halk bähbidine-de bir zatlar aýtjak bolmaly. Şonda sada adamlar: ’pahyr, biziň ýagdaýymyzy bilýär, emma partiýa işledenok’ diýip, senden närza bolmaz. Şondan soňkusy biziň öz süňkümiz bolýar."

Dowamy »

Samsyk bilen akyllynyň ýalňyşy

Bir türkmen diýdi: "Samsyk öz ynanýan samsyk zatlaryna başgalar hem ynanýandyr öýdüp ýalňyşýar. Emma akylly öz ynanmaýan samsyk zatlaryna başgalar hem ynanýan däldir öýdüp ýalňyşýar."

Dowamy »

Eliňden gelse, başarsaň

Eliňden gelse, başarsaň,
bir adamy ýylgyrdyp,
ýüreginden, ýaz ýaly,
bir gowy ýürekli, gowy niýetli,
ýekeje adamy ýylgyrdyp bilseň,
begendirip bilseň, ýürekden, çyndan,
hemem öňküsinden gowy bolmaga,
bolman erbet bolmazlyga,
pese, ýapaşaga inmäge böwet,
ýa-da bir kiçijik çöp bolup bilseň,
diliňden gelse.

Dowamy »