Özüňdäki hak

Ýaradan taňryny, hudaýy, haky
metjitden ýa ybadat
öýlerinden gözleme,
adamdan agtarma bende,
egilip-galýan günde,
bäş wagtyny sypdyrman,
ýa-da agzyn bekleýän,
hemem aýdýan her öňünden çykana,
agzyny bekleýänin,
täretli ýa däldigin,
goý, kim diýsin özüne,
ýa kim bolup görünmek ýa tanalmak
islesin ol, çyny bilen delminip,
dil bir öl ýere bitendir,
göwün bolsa Kap dagynda hemişe,
kimiň kimdigini diňe ýokarky,
ýaradan bilermiş ilik-düwme, bek,
sen adamda özün öwýän
hak-hudaýy görjek bolma,
gül göwnüňi, hudaý beren,
mala, dünýä çalyşyp,
ilki kalbyň mal ýataga öwürme,
gözleme sen haky gyssanan günüň,
gorkan günüň has beter,
özüňde öldürip ilki,
durman hakykatyň yzynda bir gün,
sen taňryny başga ýerden gözleme,
agtarma edeňsoň sürgün,
özüňde goraman ozal,
seni ýaradanda taňry,
düzen ýaly goşgy, gazal,
arzuw bilen döreden,
hemem islän ulalyp,
haka ýaran bolarňy,
hemaýat bererňi ejiz, ezilen
bendesine taňrynyň,
sen allany başga ýerden gözleme,
öz-özüňi öwüreňsoň gedaýa,
ýa gowusy dolanjak bol, geljek bol,
birigjek bol özüňdäki hudaýa...

Dowamy »

Söz hukugy

Muny bilýän, meniň söz hukugym bar.
Muny bilýän, seniň söz hukugyň bar.
Muny bilýän, onuň söz hukugy bar.
Hemem bilýän söz hukugym işlemez,
az bolsa aýlygym, pes bolsa ornum
seniňkiden, oňkudan ýa,
dymmaly bolaryn hemleli sese,
gyşyk gepe jogap berip bilmerin,
boýnuma almasam baş götermegi
her sagat, her minut mese, näkese;
ýa-da seniň söz hukugyň işlemez,
hemem onuň söz hukugy işlemez
aýlygy ýa kürsüsi ulularyň ýanynda,
dogry, käte sypaýylyk ederler,
aýt diýerler sözüňi,
emma aýtsaň ýürekdäki baryňy
söz hukugy azajyk ululara ýaramaz,
ýa düşünip başgaça, gahar ederler käte,
şondan köpler paýapyldan geçýänçä,
ite aga diýýär, eşege - däde...

Dowamy »

Bilinýän zat

Köpler bilýär bilmedik,
düşünmedik bolsa-da,
erkinligiň bahasyn,
tölemeli muzduny,
käte diňe işiňden,
aýlygyňdan kesilip däl,
türmä gidip gelmesiz,
ýa-da ýurduňdan gaçyp,
bilýär köpler, düşünýär
urulanda ýalaňaç,
possunly gorkýar beter,
şondan erkinlik üçin,
azatlyk üçin aňsat
orta çykmaýar adam,
berýär ony goraman,
çem gelene, alana;
köpler bilýär, aňlaýar,
azatlygy bermeýärler
her ýerinden galana.

Dowamy »

Diş meselesi

Olar ozal tankydyň
dişlerini döwdüler.
Sebäbi ellerinde
kgb bardy daýaw,
ur diýenlerin urýan,
gabap gaty diwara,
agzyn açan är, aýaly
ilden edýän awara...

Dowamy »

Aty at edýänçäň

Taýy at edýänçä it bor eýesi,
diýipdirler öň.
Biziňkem şeýleräk meger,
özümiz it bolduk üýrüp,
emmaki atymyz çykyp aýlawda,
häli-häzir ýeke baýrak alanok,
üstesine her bir eşek ýetmedik,
ýa ýykylan eşeginden,
bize üýrýär ýa-da it dek hyňranýar,
nämemişin, biz günäkär bar zada,
ýa öňünde durus ösjegiň parlap,
ýa-da aýagyndan alýas gitjegiň,
getirjegiň hemmä bedew,
öňüne at geçirmejek,
ýa-da ýöne keýpine,
aty at edýänçä it bor eýesi,
biziň gelen ýermiz şu meger, ine!..

Dowamy »

Düşünmek kynçylygy

Hökümete işlemek,
öňkülere seretseň,
egrilik etmek bolsa,
ýa-da şärik bolmak bolsa
ogrybaşyň ogurlygna,
a ol jähenneme giden
ýoldaş agtarar etse,
çekiljek ýa durjak bolsaň,
arkaňdan öňe itse,
a soň sekretar gelniň
üstünde ýa astynda,
gelşiksiz ýerde tutsa,
ýa bu oýun bir gezek däl,
on gezek däl, ýüz gezek
gaýtalanan bolsa sähelçe ýylda,
senem ýene perwana deý,
barýan bolsaň şol oda,
men saňa düşünip bilmerin, adam,
düşünmek islemen ýa-da.

Dowamy »