Bolmaz adam

Olar ozal arak döken öýleriň,
ýa toýlaryň goçy bolup süsüşdi,
soň tirýek satana, girre satana
gul bolup ýykdylar öýi, ojagy,
indi çilim satan çökerýär dyza...
Adam ogly, bolmaz bolsa,
müň kitap ber, açmaz gatyn,
emma müň ýol tapar yza.

Dowamy »

Köwüş meselesi

Sen meniň köwşümde ýöräp bilmersiň,
ýa bilmersiň degýän ýerini onuň,
bilmeýşim deý meniň seniň köwşüňi.
Sen meniň köwşümiň içine düşen
hemem ökjämden geçen
daşy nädip aňlajak,
aýtmasam, diýmesem,
nädip duýjak onuň depäme çykan
awusyny bir pursat,
hatda aýdamda aglap,
meň köwşümi geýip bir gün,
gelmeseň ýa gitmeseň
meniň gatnan ýolumdan,
çarkandak hem kötelli,
men bu ýolda kän gördüm,
düşünmeýän ýol näme,
nirä barýar men tetelli.

Dowamy »

Goý, olar synanyşsyn

Goý, olar synanyşsyn,
samsyk saýsynler başgany,
ýa durmuşa düşünmeýän,
düşünmeýän ýaşaýyşa,
dilde bir zat, ýürekde -
başgasyna uýmaly;
"nätjek, adam şeýle boldy,
aldamaly" diýsinler,
hem diýsinler "almaly,
goparmaly azu-kän,
eliň gelse utanman."

Dowamy »

Isleg we reallyk

Adam üýşüp, aňly adam,
gapyrjaga girermi?
Tabyda girermi adam,
dirilikde, ölmezden öň,
birleri isleýär diýip,
dirileri diri sanman,
tabyt ýasap darajyk,
galan-gaçan agaçlardan,
ýonulmadyk ýaltanman?

Dowamy »

Meni gaýdyp okama

"Dul gözi bilen aýal, pyýada gözi bilen at alma." Türkmen nakyly

Ajyň gözi bilen iýme,
iň esasy haýyşym şu,
öwren iýmegi adam,
iýjek bolma kän, tagamly
iýjek bolsaň adam ýaly,
güjügi däl aç möçegiň,
ýa-da aýyň, parhy näme,
ajyň gözi bilen iýme,
seretme aç bu dünýä,
az görme, kiçi görme
tabagyňy, jamyňy ýa,
belki, kiçelt başarsaň,
ulaltmagyň ýerine,
plan biçme gyssanmaç,
hala haly, hala palas,
hiç howlugyp dokama,
sen bu goşgy nahar hakda,
ýa haly hakynda diýseň,
ýa oňa düşünseň göni,
gaýdyp meni okama.

Dowamy »

Uly alada

"Yzlaryny argylamak kyn bolar,
başardarmy, bilmedim... -
diýdi adam demin alyp uludan.
- Hapaladylar ýurdy,
bulaşdyryp adamlary,
ýüzlerçe müň, on-onki däl,
ýaşuly, ýaş zaýalandy,
az galandyr ýüpünde
odun goýar ýalysy,
hopugýarsyň iş salyşsaň,
ozal örän içde bordy,
meger indi daşa çykdy
adamlaryň alasy!"

Dowamy »