O ýuwan däl

O ýuwan däl atly diňe,
o ýalançy däl diňe,
goýýan bizi balaksyz,
eşekli kän, pyýada kän,
süri-süri, ýuwanlykda
atlydan kem çapmaýan,
hem talaýan öz ömrüni,
aşak itip ýagtylygy,
nury öçürip içde,
etek ýapyp üstüne,
tüme kowup çagalaryn,
okamaly, ösmeli,
hiç bir ýuwan ýekelikde
Güni dogurmaz öli!

Dowamy »

Eger görseň

Agaja bak, adama däl,
bahana gözlemez ol;
Dagda bitsin, daşda bitsin,
derdini sözlemez ol,
zeýrenmez ol adam ýaly,
her gün agşam aýalynyň ýanynda,
beýleki agaçlar basýar depämden,
ýa günüň öňüni gabsaýar diýip,
minnet etmez eger-eger,
durar durup bildigiçe,
ýellere döşüni gerer,
hemem görüp bildigiçe,
bulut böwsen güni görer,
gar-ýagyşa tutar başyn,
gollaryny gerer çar ýan,
köklerini urar aşak,
eger görseň, görkezer ol,
durmuşyň her günün ýaşap.

Dowamy »

Domkrat derdi

Domkraty gowy görýär köp adam.
Käte tutuş millet, özi-de bilmän,
ýa domkrat, ýa-da onuň ýag-magy,
ýa goýulýan ýeri bolýar çökmejek,
öz ýanyndan çykjak bolup batgadan...

Dowamy »

Aýyp hakykat

Sadalykmy, samsyklyk ýa,
käte adam garşysynda,
ogry bolsun, jümri bolsun,
ýa talanan talan maly,
derdin aýdýar bilip, bilmän,
delalaty ýetjek ýaly.

Dowamy »

Portret üçin çyzgylar

Oňa hiç zat bilmeýän,
düşünmeýän hiç zada,
ýa-da düşünmedik bolýan,
aldanan hem talanan,
garyp düşen adamlara,
"beýik" diýdirmek gerek,
diýdirmek gerek "uly",
sebäp kiçidigin bilýär,
emma baglap sagy, soly,
aldanany aldap ýöntem,
teselli berip özüne,
wagt utjak bolýar biraz,
beter boldukça haly,
derdi agyr, gutuljak däl,
çünki şöhradyň guly.

Dowamy »

Aýy bolaňda nä?

Aýy bolaňda nä, erkin bolmasaň,
bol boldy nä iýjegiň hem içjegiň?
Ýokaryňda asman, aşakda diwar,
ölçäp berlen ýörär ýoluň, geçjegiň.

Dowamy »