Her kim öz gözünden görer

Her kim öz gözünden görer,
iş ýok munda geň göresi;
her iliň özüne görä
boldy, bolar beg, töresi...

Dowamy »

Gowulyk hem erbetlik

Gowulyk bilen gowy
bolan bolmak başga zat,
gowy gowyny goldamak,
gowa ýaranlyk gowy,
emma ýaran bolan bolup,
gowy bolup bolmaýar,
gowy galyp bolmaýar,
sebäp gowy bolmagyň
bahasy bar bermeli,
gaşyň çytman, göwünjeň,
gymmat düşýän kämahal,
gowy bilen hiç haçan
deň bolmaýar öwünjeň,
ýa-da öwdürýän pula,
ogurlanan milletden,
gowulygy goramak,
gutarmak kyn minnetden!

Dowamy »

Negatiw we pozitiw

Negatiwi - "tersin" diýip, çöwürdim men türkmençä,
pozitiwi - "oňyn" diýip, öwürdim men türkmençä,
emma birden bir negatiw pikir geldi kelläme,
seň diliňde oňyn-tersin many bermese näme?

Dowamy »

Ýollar

Ýollar meniň ýoldaşym,
ýakasy dagly, düzli.
Bir ýagmyra, bir gara,
güneşe tutar ýüzmi.

Dowamy »

Oňaýsyzlyk

Şeýle bolýar, ýaşulular kämahal,
ýa akylly boljak bolýar, ýa ýaşuly, bilmedim,
akyl berýär, öz işi däl zatlara,
başga birniň durmuşyna goşulyp,
işine goşulyp, hamala, walla,
öz durmuşyn, öz işin düzeden dek birkemsiz,
bilmeýän zadyny öwredýär durup,
wagtyny ýitirip, wagtyňy alyp,
näme diýjegiňi bilip bileňok,
diliňi dişleýäň, edepden, belki,
berlen maslahaty almak isläňok,
a ol berdim edýär jübiňe salyp...

Dowamy »

Biz

Gwendolyn Bruksyň äheňinde

Biz birek-biregiň harmany, dostum;
biz birek-biregiň biznesi-işi;
biz birek-biregiň belentligi hem
ýapyşalga bagy, direg-daýanjy,
emmaki sen meni, öz harmanyňy
goramasaň, işiň bolsa has möhüm,
emmaki men seni, öz harmanymy
goramasam, işim bolsa has wajyp,
ýa-da meniň işim diýmesem seni,
garakçylar talap, gözün güldürse,
sen görmedik bolsaň meni,
nadanyň nökeri ursa, öldürse,
biz birek-biregiň harmany däl-de,
Artygyň harmany bolarys, belli,
biz birek-biregiň işi, biznesi,
diregi-daýanjy bolmarys elli,
altmyş, ýetmiş ýaşa ýetsek-de ýaşap,
walla, akyl ýaşda bolmaýar diňe,
başda bolýar bolanda,
biz birek-biregi goldamaň ýerne,
aýagyna kaksak ýeri gelende,
biz birek-biregiň belentligi däl,
binýady däl hiç haçan,
depesinden inen daşy bolarys;
guwançjy däl bir-biregiň gözüniň,
belki-de hiç diňmez ýaşy bolarys...

Dowamy »