Ikitaraplaýyn gorky

Olar öz ýurdunda gorkup ýaşaýar,
galdyrap ýaşaýar her gün
häkimýetiň öňünde,
aýdyp bilmän ýürekdäki sözüni,
sebäbi bilýärler kanun
kagyz ýüzünde diňe,
hemem ony aýakýoluna düşän
döwletbaşy gansyz goýbermez öňe.

Dowamy »

Içki sorag

Olar öň ýüzükliniň, soň ýene bir şoň ýalynyň hyzmatdaşy boldular. Bilip ýa bilmän, aktiw ýa passiw, olar ezijini goldadylar, özlerini talaýany, çagalaryny bilimsiz goýýany, garaňka hem sowuga kowýany goldadylar. Ýok, olar meni ýa ýene bir men ýalyny goldamady, ýalandan, sypaýyçylyk üçinem goldamady. Birinji gezek türmeden çykamda, ikinji gezek boşamda iki-ýeke gelenleri bilýän, sag bolsunlar, ýöne olaryň köpüsiniň gözünde çuň gorky bardy, gelseler gelipdiler, emma bahymrak gaçmaga howlukýardylar. Köpler, duz iýşenlerim, toýda-ýasda gatnaşanlarym tötänden, köçede pete-pet duşanda hem ’gözüň aýdyň’ diýmäge ýaramandy. Indi habar ýetirýärler, garaşýarmyşlar, bir zatlar etmelimişim! Näme üçin? Ýa meniň başga işim-derdim ýokmy? Özleri üçin şonça erbetlik edene men näme üçin ýene başymy etegime salyp, gowulyk etjek bolmalymyşym? Bu soragy bolmanda içimden sorap bilerin-ä?!.

Dowamy »

Öňki deputatyň ýatlamasy

Merhum Aýgül Täjiýewanyň şu gürrüňi wagtal-wagtal ýadyma düşýär:

- Söz azatlygyna ynanýan günlerimizdi. Prezident gözümiň içine seredip, "Ýumşak ýeriňe uraryn, gaty agyrar" diýdi. Şo wagt düşünmändirin. Oglumy töhmet bilen türmä basdyranda düşündim.

Dowamy »

Gezekli çemçe

Olar hiç kimi adalatsyzlykdan, töhmetden gorajak bolmadylar, sebäbi gorkdular. Indi olaryň çagalaryny hiç kim dälirän iner ýaly agzyndan ak köpük saçýan propagandadan, gollary tüýlek eginlerine çenli çermelen korrupsiýadan we talaňçylykdan goramaýar, sebäbi bu ata-babadan gelýän milli däp-dessurlary, medenieýtleri bolmasyn diýip pikir edýärler.

Dowamy »

Importa garşy eksport

Olar bir-birini okuwsyz-bilimsiz we işsiz goýmakda, jenaýatçylyga iteklemekde we türmä basmakda, öý ýykmakda we maşgalalary tozdurmakda uly tejribe topladylar. Indi bu tejribäni, milli howpsuzlyk ofiserleriniň tagallasy bilen, daşary ýurtlara hem eksport etmäge çalyşýarlar.

Dowamy »

Hakmyradyň gowy görýän ady

Ýewropanyň bir şäherinde saý-sebäp bilen üç sany türkmen duşuşdy.

Birinjisi - 60-a golaýlan ataist Rozy, moskwaly, heniz sowet döwründe gelip, şol ýerde işlän; ikinjisi - 50-ä golaýlan Hakmyrat, Eýrandan, mollalar režiminden gaçan; üçünjisi - 30-a golaýlan ýurist Ahmet, Türkmenbaşy döwründe gaz edarasynda işlän kakasynyň puluna jaý alyp, çagalary bilen Kaliforniýa göçen. Rozy bilen Hakmyrat öňräkden bäri tanyş, Ahmediň olar bilen tanşyp durşy.

Dowamy »