Çyk özüňden daşaryk

Çyk özüňden daşaryk,
emma girme başga birniň
has darajyk galybyna,
gal özüňden ýokaryk,
emmaki barsyz agaja
dyrmaşma beýgeljek bolup,
hemem ýaşa ýaşan ýaly,
diri galjak bolma ölüp!

Dowamy »

Tokaýdaky içgepletme

Nazaryň palaw bişiren güni gezelençde ýazylan goşgy

Bu ýodajyk nirä barýar, uzaýar,
nireden çykarjak yzlasaň, gitseň,
biz bu ýere gala gözläp gelipdik,
walla, gala tapman, azaşsaň, ýitseň,
iller näme diýer, näme aýdarlar,
sen, gowusy, hol agaja dyrmaş-da,
seret siňe, ýitireniň bar ýaly,
bu golaýda gala barmy,
ýa-da bizi aldadylar bar diýip,
belki, yza dönmelidir irgözin,
hemem ýatmalydyr palawdan doýup?..

Dowamy »

Öseniň problemasy

"Ýok, öwretme,
berme maňa nesihat, -
pyşyrdady nahaljyk,
-men öwrenmek islämok,
bilmek islämok hiç zady,
ösmek isleýän diňe,
ho-ol agaçlar ýaly, asmana başy
degjek-degjek bolup duran,
ýadadym seň iňirdiňden,
gapyl indi, hudaý uran!"

Dowamy »

Tokaý bolmagyň şerti

Tokaý bolsa, beýik agaçlar bilen,
töňňe-de bolmaly, geçeni ýatlap,
geljegi ýatladyp, garalyp ýatan;
hem isleseň-islemeseň ylalaş,
eziz biten ýeri her bir daragta,
töňňä-de gerek watan!

Dowamy »

Ýat iller

Ýat illerde turist bolsaň hezillik,
sereden bolmaly, synlan bolmaly,
aýlanan bolmaly saga hem sola,
suratjyk almaly, täsin görünse,
a soň watan sary düşmeli ýola!

Dowamy »

Aňsat bilen kyn

Biriniň üstüne çöwjemek aňsat,
pürkmek asan ajyňy,
ýa arkaňy diräp gara gudrata,
sürünmek aňsat birine,
günälimi-bigünä,
agyrtmak aňsat özgäni,
basmak aňsat galmaza,
özüňi aklajak bolup,
ýuwjak bolup günäňi,
agyrmy-ýeňil,
ýa bolman özüňi aldamak üçin,
aňsat birin garalamak,
deň bolmajak bolsalar,
hem deňiňe aşak düşmeseler hiç,
çöwjemek aňsat soňsuz,
ýöne bu kyn jogap bermän dymýana,
agyr jogap, düşünene iru-giç...

Dowamy »