Ýüregiň bag bolsa

Gurjak üçin ugry-ýoly kän dünýäň,
tutuş bir obany ýumurman, ýykman,
opurman ýa gazman tutuş köçäni,
hatda bir agajy agyrtman, çapman,
eger diňe urmak, almak bolmasa,
talamak bolmasa niýetiň, päliň,
iki teňňe gazanýandan on teňňe,
meger bu zatlara düşünmek asan,
ýüregiň bag bolsa, bolmasa töňňe...

Dowamy »

Ýykylan agaç

Diňe biri bolan bolsa ýalançy,
diňe biri bolan bolsa ogruja,
diňe biri talan bolsa ejizi,
diňe biri görünen bolsa gowja,
etjegini edip, ýykjagyn ýykyp,
arkasyndan urup naçaryň, çagaň,
garrylary gabra çenli entedip,
ulus ili mal deý agyla dykyp,
diňe biri taýagyny galgatsa,
diňe biri söz sözlese, aldatsa,
bir alajy tapylardy, bolardy,
belki, öňün almak, ýolunda durmak,
başardardy synanyşan bäş-üçe,
emma olar köplük boldy çen-çakdan,
hem olary goldaýanlar meýletin,
ýa mejbury, tapawudy az örän,
diňe bir ýel ýykan bolsa agajy,
ýanmasaňam bordy ot alyp, köräp...

Dowamy »

Agajyň derdi

Agajyňam derdi bolýar,
düwnügi bolýar, tokaýda
dik durup ölýär emma,
keselhana gitmeýär,
göreşýär dik durup,
gyşarman sähel,
ýel ýa tupan yrasa-da mazaly,
başyny ýassyga goýmaýar agaç,
ýa ýaramok diýip, çydamok diýip,
ýa ýadadym diýip gelen,
gidenlenlere zeýrenmeýär,
ýeke çekýär ýüküni ol,
derdini başga bermeýär.

Dowamy »

Erteki hukugy

Erteki ertirki boljak,
bolup biljek zatlary
ýa adamyň arzuwyn,
islegini aňladýar -
bu bize aýdylan bölegi hakyň,
çagalykda, ýaşlykda,
mekdep partasynda ýa-da
uniwersitet partasynda,
sorag bersek el galdyryp,
nätjek, ýaşlyk bolýar sada.

Dowamy »

Bu göreş

Bu göreş, ganly göreş,
nätdi bizi, Baýramgül?
Ogurlady ýaşlygmyzy,
tüýtdi bizi, Baýramgül!

Dowamy »

Bimamlalygyň jezasy

Ýagdaý agyr bolarly,
sögüp ýazýan azalýar,
ýa-da sögýärler başga.
Durmuş käte çydamsyz,
nähak sögseň ar alýar,
ýalňyşyň bilen daşlap...

Dowamy »