Ibn Arabydan bir goşgy

Geňlik,
bakja ot-ýalynlar içinde!

A meniň ýüregim her keşbe girýär:
sonar meýdan jerenine çölleriň,
a monahlar üçin ybadathana,
butlar üçin mukaddes ýer durmaly,
Käbe haja zyýarata gelene,
süreleri Toranyň,
aýatlary Kuranyň.

Dowamy »

Duşmanlaryňy bagyşla

“Hemişe öz duşmanlaryňyzy bagyşlaň, olary başga hiç zat şoň ýaly kejikdirmez.”

“Always forgive your enemies; nothing annoys them so much.”
Oscar Wilde

“Eger sen hakykaty aýtsaň, hiç zady ýatda saklamaly bolmarsyň.”

Dowamy »

Bu dünýä her kesi döwýär...

Bu dünýä her bir adamy döwýär, emma soň käbirleri döwlen ýerlerinde berk bolýar.

The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places.
Ernest Hemingway

Dowamy »

Baky oppozisiýa

"Beýik ruhlar hemişe ortahal pikirlileriň gazaply garşylygyna duçar bolýarlar."

"Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds."
Albert Einstein

Dowamy »

"Soguljanlar"

Per Olow Enkuistiň "The Royal Physician’s visit" atly romanyndaky ’soguljanlar’ tanyş görünýär: "Fransiýada ’ol okuwly adammy?’ diýip sorar ekenler. Germaniýada ’gowy maşgaladan çykanmy?’ diýip sorar ekenler. Hollandiýada ’Baýlygy näçeräk?’ diýip sorapdyrlar. Daniýada ’at-derejesi näme?’ diýer ekenler. Bu ýurtda adamy bir otagdan başgasyna geçirmek, saçak başynda oturtmak, hyzmatkärleriň nahar äbermegi hem ornuna, derejesine görä amala aşyrylar eken. Eger sen gapynyň aňry başynda bir intelligent, akylly adama duşsaň (bu onuň orun-derejesiniň ýokdugyny aňladýar) we onuň kimdigini sorasaň, jogap ’ol hiç kim’ bolar. Emma ahyrsoňunda şol ullakan at-abraýa, ýokary orna eýe bolan adamlar hiç zadyň alnyndan bolman, diňe öz derejelerini goraýan soguljanlar bolup çykarlar."

Dowamy »

Islegsizlik problemasy

Köneden gelýän pähimleriň birinde şeýle diýilýär: "Eger sen hiç bir problemam ýok diýip pikir edýän bolsaň, daş-töweregiňde nämeleriň bolýanyndan hiç bir habaryň ýokdur." Ýöne habarsyz adamlary habardar etmegem kyn. Olar problemalar barada aýdýanlara düşünmeýärler ýa-da düşünmek hem islemeýärler.

Dowamy »