Adam eli

"Adam eli gyzyl gül",
özi gögeren agajy
palta alyp, gaýgyrman,
bir ujundan çapmasa,
ýakmasa ýylynjak bolup,
gara gyşdan basylyp,
"Gerek deregei ýykar" -
bolmasa bar bileni,
gorasa gorap bilenin,
aýasa bar zady ozal,
soň ýol gursa, ýoda çekse
al-asmana gol bulan
agaçlaryň astyndan,
"Adam eli gyzyl gül",
gyzyl gülden asgyn men!

Dowamy »

Muir daragtlarynyň syry

Tokaýçy gür berdi munda agaçlar
köklerini beýle çuňa urmaýar,
emma ýaýradýar çar ýana,
hemem olar ýer astyndan
bir-birine gol berip,
müň ýyl ýaşaýarlar per permän ýele,
berk durýarlar ýykylman,
gaý-tupana döş gerip!

Dowamy »

Kaliforniýa depderinden

Diňe öý-içeriň, ýatýan ýeriňi,
aşhanany ýa garažy argylap,
daş işikde küýze goýup güllüje,
suwa düşüp ertir-agşam,
arassa ak köýnek geýip,
ýaşap bolmaýar tämiz,
ýaşap bolmaýar owadan,
iýen agzyňa bakyp,
saýgarmasaň iýýäniň,
diýen agzyňa bakyp,
saýgarmasaň diýýäniň,
hemem beýnä çöken göýdük gepleri,
pikirleri – ýaramajak hiç zada,
wagtal-wagtal äkidip,
zyňmasaň adamsyz ada,
argylap bilmeseň ýüregiň, beýniň,
ne ýaşap bolýar arassa,
ne uzaga çekýär oýnuň...

Dowamy »

Müşgül iş

Seniň bir zalymdan sypmagyň mümkin,
ikisinden, belki-de, kgb-li arkasy,
türme, açlyk, terror bilen öldürýän,
eger birden almasa, uzak wagt kowalap,
ýöne sypmak, gutulmak, pikir et, bolar müşgül
gözi aç, göwni aç gara massadan,
kellesini ulanmadyk hiç haçan,
TV zibilini dykmakdan başga,
şalpak dili ýykjak on öýi birden,
başgalardan görýän ýaganyn ýagşyň,
ýa-da ýagmanyn;
seniň bir zalymdam sypmagyň mümkin,
ikisinden, belki-de,
emma garysyna galmak islemän,
garaşyp ýatandan bagta, eşrete,
sypmarsyň, ogul,
bu bir köne kada, şeýle her zaman.

Dowamy »

Ýylgyn güli

Oglankam, Tejeniň şor düzlüginde,
ejem jana saýgyçlyk çybyk kesýän günlerim,
bir gün geler, ýat ilde ýylgyn güllär işikde,
bezeg üçin bazardan elin alnyp ekilen,
a sen durup ýanynda, haýran galyp bakarsyň,
bakan ýaly azatlyga türmedäki deşikden,
diýseler men eger-eger, ynanmazdym kes-kelläm,
gelip-gelip 55-de ýylgyn gülün gördüm elläp...

Dowamy »

Günäkär duýma özüňi

Günäkär duýma özüňi, her günäli gyzanynda,
Näme edilmeýär munda, ýa-da diýilmeýär näme?
Öz-özüňi pida duýma, goýma pida gazanynda,
Däli deňze aw bolarsyň, gaçyp atsaň döwük gämä.

Dowamy »