Türkmen bägüli

Nämüçindir "Türkmen bägüli" diýip,
aňymda galypdyr bu gülüň ady.
Her ýyl açylanda goňşy işikde,
aşak basyp içimdäki perýady,
ýanynda birsellem durýan güýmenip,
a soň duýýan aýagyma kem-kemden
gaýdyp gelýär watan ýolunyň bady...

Dowamy »

Ynsanlyk ýap!

"Ynsanlyk diýe ýaparsyň, emma karşyňdaky ynsanmyki? Seni kendisi kibi zand eder." Türk kinosyndan

Bu ýerden geçýän kän örän,
hemem kän lapykeç bolýan,
çünki dogry aýdylýan:
"Garşyňdaky ynsanmyki?"
Emma hemme wagt däl,
ýagşylyk et, derýa taşla,
ýagşyň muzdy nagt däl...

Dowamy »

Özüňden başlamak

"To move the world, we must first move ourselves." Socrates

Özüňden başlamak kyn,
gozgamak kyn özüňi,
galdyrmak kyn ýeriňden,
gorkup dünýäň şerinden,
oturanyň aňsat ýaly,
aňsat ýaly ýatanyň,
hemem görmän hiç zady,
aňsat ýaly hemmesinden
ýuman iki gözüňi!

Dowamy »

Hudaý seniň näme bilýäniň bilýär

Hudaý seniň näme bilýäniň bilýär,
bilýär näme bilmeýäniň diýýärler.

Dowamy »

Petikdäki pikir

Pragada azaşyp,
köne garažlaryň petigne girip,
sakga durdum, tanyş ýere gelen deý.
Otuz ýyl ozalky 11-njimi,
"Žigulisin", "Moskwiçin"
demir betona gaban,
derwezesi ýumruk ýaly gulply,
Aşgabadym düşdi ýada;
’bagtly çagalykdan’, pagtadan sypyp,
gezen köçelerim - ýetilmez ada,
hemem hasrat bolup geldi aklyma,
gözümi ýumdum-da durdum birsellem,
a soň diýdim: "Taňrym, baglama ýolum,
munuň ýaly dar petikde saklama!?"

Dowamy »

William Faulknerden bir damja

Diňe öz döwürdeşleriňden ýa geçenleriňden gowy boljak bolup azara galma. Özüňden gowy bolmaga çalyş.
Don’t bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself.

Dowamy »