Ol sadady

Ol sadady, sypaýyrak aýdaňda,
kanun hakda gür beýärdi ynanyp,
täze kanun, düzedilen, hamala,
şeýle bolsa işlejek deý birkemsiz,
a men ondan iki esse sadadym,
diňleýärdim gürrüňini, sebäbi
ynanasym gelýärdi,
göresim gelýärdi kanunly ýurdy,
kanunsyz däl öňki ýaly,
ýa öňki deý türme däl,
islämokdym suwy sorap içmegi,
soň aýakýoluna gitmegi sorap,
uzak gije diläp hudaýdan sabyr,
ol sadady, sypaýyrak aýdaňda,
ýa-da meniň üçin gazýardy gabyr.

Dowamy »

Portrete ştrihler

O pahyryň gözi, garny doýmady,
ýogsa ozal kommunistdi,
kommunizm gurupdy,
baýlaryň malyny garyba berip,
ýerin alyp ýerliniň,
bag-bakjasyn gurudypdy,
ýykypdy jaýyn jaýlynyň,
adalatyň adyndan,
kim Sibirden çykdy,
kim başga ýerden,
halkyň huşy kelte bormuş,
hem ýagşyny, hem ýamany
çykararmyş ýadyndan,
indi iliň sylaýan
aksakaly, hormatly ol,
telpegi baş başynda,
hem metjide gatnaýar,
hem çärede birinji,
emmaki her nahardan soň sadaka,
artýar içde öz-özüne ýigrenji.

Dowamy »

Şükür

Şükür, ýene ýaz geldi,
armyt gülläp işikde,
çigildemler açyldy,
sary, gyzyl, gyrmyzy,
biz her näçe ýaşyraly, gizläli,
tebigat açylanda,
jadylanan mysaly,
açýas ähli syrmyzy.

Dowamy »

Razy bol

Razy bol adamlardan el beren,
göwünlik beren duşup,
ýa-da salam iberen,
razy bol salam berip bilmedik,
ýa beren salamyň almadyk begden,
hemem kine saklama,
agyr günde çekilen,
çekinen adamlardan,
hala ýakyn, hala ýat,
razy bol hatda agyr söz diýen,
ýüregiňi agyrdan,
agyrdan ezizileiň,
özün agyrdan begden,
razy bol özüňden,
söz ýokmajak beglere
söz zaýalap ýananňa,
ýitirneňe güýjüňi
gynanma!

Dowamy »

Näme boldy?

Näme boldy, bilmedim,
"dönük" diýip sögýän azaldy birden,
ýa-da "dönükligmiz" azaldymyka,
ýa gorkup, ýorgana sümdükmi şerden,
ýa dönüklik näme siňe seretseň,
düşünjek bolýarmy oýnalan köplük,
ýa ýukalýan jübüsimi goçlaryň
kesek zyňýan tarapyny özgerden?

Dowamy »

Söz ölende aýdylman

Söz ölende aýdylman,
bilmedim, ýa göwnümemi,
adam ölýän ýaly käte,
ýa-da ölüm ýodasyna
sowulýar ol assa ädip...

Dowamy »