Öz işiňe dürs bol

Be true to your work, your word, and your friend. Öz işiňe, öz sözüňe, öz dostuňa dürs bol.
John Boyle O’Reilly

I love everything that’s old, - old friends, old times, old manners, old books, old wine.
Men köne zatlaryň ählisini - köne dostlary, köne döwürleri, köne gylyklary, köne kitaplary, köne çakyry gowy görýärin. Oliver Goldsmith

Dowamy »

Bilmezlik erbet, bilmek islemezlik ýaman

Any man who tries to be good all the time is bound to come to ruin among the great number who are not good. Niccolo Machiavelli
Elmydama gowy bolmaga çalyşýan islendik adam ahyrynda myrtarlar köplüginiň arasynda heläkçilige uçrar.

Dowamy »

Gapyny kim kakýar?

Gapyny kim kakýar,
kim gelýär bize,
ýa-da kim hiç çykarmaýar ýadyndan?
Ol duşman däl, içi dogmaz oglanly,
ýa-da dost däl, amatyna garaşýan,
garyndaş däl, arkadaş däl, goňşy däl,
ýa-da bir ötegçi teşnemidir aç,
ýa hassa däl dermanyny agtarýan,
ol hakykat, uly ýa-da ulaljak,
hemem dogup-döräp ýykylman barýan.

Dowamy »

Adam näme üçin kän ýazgarýar?

Carl Jungdan bir damja

The healthy man does not torture others - generally it is the tortured who turn into torturers.
Sag adam başgalary gynamaz, umuman gynalanlar gynaýjylara öwrülýär.

Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves.
Özgelerde biziň myrryhymyzy tutdurýan zatlaryň ählisi bizi özümize düşünmäge tarap ugrukdyryp biler.

Dowamy »

20 ýyl öňki Hijran

Atylyp öldürilen rus žurnalisti Wladislaw Listýewiñ ýadygärligine

Biziñ ýyldyzlary ogurlaýarlar,
ýaşyrýarlar Aýymyzy,
batyrýarlar Günümizi,
nur saçmaly çagynda,
dogan gününden...

Bizi tümde ýol-ýodasyz goýýarlar,
öldürýärler biziñ ýolbeletleri,
batyrlarmyzy,
adyllarmyzy,
aklarmyzy hemem asyllarmyzy...
A soñ gara ýelli soñsuz tümlüge
ne nurana, süýt reñk dañ diýýärler,
ak säher diýýärler ganly ertire,
dolaýarlar bizi könä, geçmişe,
ahy-nala şatlykdan ýañ diýýärler,
geljegmizi gorpa iten haýýarlar...

Dowamy »

Akylly adamlarda bolýan iň seýrek zat

"Learn to value yourself, which means: fight for your happiness." Ayn Rand
"Özüňe gadyr goýmagy öwren, bu öz bagtyýarlygyň üçin göreşmegi aňladýar."

"I don’t see how you can respect yourself if you must look in the hearts and minds of others for your happiness.”  Hunter S Thompson
"Eger öz bagtyýarlygyň üçin özlerleriň ýüreklerine we pikirlerine seretmeli bolsaň, men seniň özüňe nähili hormat goýup biljegiňi bilemok."

Dowamy »