Ölüm habarlary

Ölüm habarlary, alla,
kimiňki bolanda näme,
bir adamyň jan bermegin,
üzülmegin aňladýar,
gitmegin aňladýar geleniň bir gün,
dosty-ýardan aýrylyp,
gaýdyp bir gün görmejegin,
gelmejegin salama,
ýa baryp yzyndan ýakynda, daşda
görüp bolmajagyn aňladýar ony;
ol birlerin ýere sokýar ölmänkä,
ýakyny, ezizi bolsa,
müýnli saýyp özüni,
eden hyzmatyny az görüp, belki,
ýa bir göwne degen ýerin,
ýa-da tama ödemedik ýerlerin
ýatlap öz-özüni gemirýär adam,
emma ölüm habarlary
hemişe sapak däl, nadan
ony garbap alyp ulanjak bolýar,
münjek bolýar döwletiň
gulluk maşyny ýaly,
aýaman dagda, düzde,
täze bolsa tekerlerin goparyp,
çalyşyp öz köne tekeri bilen,
ölüm habarlary, alla,
ölüm habary däl hemmä,
diňe adam bolsaň elem!

Dowamy »

Dil ýaltalygy

Şu gün irden gezelençde, obadaşlarymyň dil ýaltalygyna delil edip, "Irejeppe" atly klasdaşymy ýatladym. Onuň dokument ady, ýalňyşmasam Rejepmyrat bolmaly.

Baýramgül güldi:

- Siziňkiler ýagşy eken-le, biziň obamyzda Rejepmyrada "Jepbi" diýilýärdi - diýdi.

Dowamy »

Ýeňijiniň ýeňlişi

...Olar 1873-de, Gazawatda ýeňlip ýeňipdiler. Sebäbi basybalyjy duşmana garşy durandyklary, öz erklerini gorandyklary üçin gyrgyna berlipdiler!

Olar 1881-de, Gökdepede hem ýeňlip ýeňipdiler. Sebäbi sähel öň,1879-da duşmany ýeňip ýeňipdiler, basybalyjy olaryň bu ’kemsitmesini’ bagyşlap biljek däldi.

Dowamy »

Öňdengörüjilik

1980-nji ýyllaryň aýagynda, 1990-njy ýyllaryň başynda, türkmen jemgyýetçiligine miting, antihökümet protestlerini gurnamak we geçirmek medeniýeti geljek-geljek bolanda, edara-kärhanalaryň ýolbaşçyrak wezipelerinde işleýänleriň käbiri özüniň bu zatlardan çeke durmagynyň sebäbini düşündirip, ’özüňiz bilýäňiz, biziň işimiz şeýle, haçan barlasalar - basaýmaly, işde kanuna dogry gelýän zadymyz ýok’ diýerdiler.

Dowamy »

Ikitaraplaýyn gorky

Olar halky gorkuzyp, dymdyryp bilseler begenýärdiler. Sebäbi adam gorksa, içindäki pikirini daşyna çykarmaýar, ýokardakylary tankytlamakdan çekinýär. Işini ýitirmekden, türmä basylmakdan, çagalaryny aç-hor galdyrmakdan gorkýan adam, bolanja mydaryny ýitirmezlik üçin bar zada kaýyl bolýar. Olar, işsizligi we türme howpuny iň esasy reallyga öwrüp, şu kaýyllygy gazanmagy başardylar. Ýöne bu söweş ýokardakylar üçinem pidasyz bolmady, ýagny olaryň arasynda-da işini ýitiren, türmä düşen kän boldy. Iň ýamany bolsa, indi olaryň özleri, aman galanlary hem gorkýar. Sebäbi bu kaýyllygyň aňyrsynda ullakan ýigrenjiň durandygyny, kyn gazanylan ýeňşiň dolanuwsyz däldigini gowy bilýärler. Garaz, gedaý itden, it gedaýdan gorkar diýleni boldy.

Dowamy »

Pursatparazlar

Ol partbiletini yzyna tabşyryşyny gürrüň berende, üns berdim, her gezek paýtagtyň etrap partiýa guramasynyň başlygynyň adyny aýratyn hormat bilen tutýar. Nämemiş, ol: "Men seniň kompartiýadan çykanyňy hiç kime aýtmaryn, partbiletiňi seýfimde goýaryn, eger birden ýagdaý üýtgese we pikiriňi üýtgetseň, göni meň ýanyma gel, yzyna bererin" diýipdir. Ol indi ozal kompartiýadan tama eden zatlaryny, namaz okap, alladan dileýär. Paýtagtyň etrap partiýa guramasynyň oňa dogry düşünen başlygy bolsa, kompartiýa agzalygyny dempartiýa agzalygyna çalşyp, adyny üýtgeden köne hökümetde täze ilçi bolupdyr.

Dowamy »