Gar duýgulary

Gardan soňky gezim gözel dünýede,
bäbejikler gözel ösýän gün sanap,
eneleri gözel guwanýan, söýýän,
itler gözel eýesine wepaly,
gar ýagsa bagtyýar donuny geýýän,
garda, tämizlikden dolup geleňsoň,
adam şeýdip köpräk ýaşasa diýýäň...

Dowamy »

Allanyň emri

"Ýer gaty bolsa, öküz öküzden görer." Halk nakyly

Ýollar uzak bolsa, menziller alys,
atlar bir-birinden görermi eýsem?
Ýa ýük agyr bolsa, depeler beýik,
inerler bir-birin ýigrener diýseň,
bolarmy?..

Ýa bu diňe öküzlere mahsusmy,
gaty ýere duşan, gatylyk jebrin
ömürboýy çekjek gassaba çenli,
aňlamak kyn bolýa allanyň emrin?

Dowamy »

Dert

"Ýurt" dükany haly satýar,
ýat ilde ýatladyp ýurduň.
Gözleriňe guwanç gelýär,
ýürekde gozgaýar derdiň...

Dowamy »

Kysmat

At garnyna atlanany
asmandan asyp goýdular.
Turistler suratyn aldy,
ol diýdi: "Kysmatdyr bular!"

Dowamy »

Sürülen ýer ýaly bolsaň päli pes

Sürülen ýer ýaly bolsaň päli pes,
sürülen ýer ýaly bolsaň owadan.
Bar arzuwyň bolsa bol hasyl bermek,
hem adamlar ýygsa gelip obadan...

Dowamy »

Köne şäheriň dar köçesindäki uly arzuw

Darajyk köçeden barýarsyň, emma
ýüregiňde uly arzuw adama.
Öz-özüňe diýýäň ýoly dowam et,
ir entekler ýorulmaga, ýadama...

Dowamy »