Gep, mesele...

Honesty is very expensive gift. Do not expect it from cheap people. Warren Buffet

Özüň arassa bolsaň,
otnositel, elbetde,
özi hapa ýa-da bahyl
näme diýende näme,
atanda nä her töhmeti,
işden kowup bilmese,
basyp bilmese türmä,
asyp bilmese dardan,
kesip bilmese diliň,
gysyp bilmese ýolda,
ýüregiňi bulatma,
çekilse-de käbirleri,
gorkup gepden-gybatdan,
ýa bolmasa at-derejäň,
ýalan-ýaşryk ýa amanat berilýän,
goşmasalar sanawyna,
gynanma;
gep, mesele birleriniň
beren ady däl munda,
bolsa-da at, baýlyk moda,
gep, mesele tämizlige
çalyşmasy adamyň,
il gözüne aklyk däl,
öz öňüňde şübhesiz,
ikiliksiz ýaşamak;
Gep, mesele aklanmak däl
günä edip ýa-da etmän,
ýa ýazmak däl özüň öwüp,
öwdürmek däl satylana,
eger tämiz bolmasaň,
kim nädip öwende näme,
ýelmände nä haýsy ada,
çynyň ýetmedik ýerinde
heý, ýalan ýetermi dada?
Mesele dowzah däl onda,
dirikäň ýanmazlyk oda!

Dowamy »

Duşman gözlegi

Olar duşman gözleýärler,
howply duşman, elbetde.
Tapyp başyn almaly,
ýa zyndana salmaly,
ýa sypdyrman saklamaly gözden hiç,
bir ýamanlyk etmez ýaly iru-giç.

Dowamy »

O ýuwan däl

O ýuwan däl atly diňe,
o ýalançy däl diňe,
goýýan bizi balaksyz,
eşekli kän, pyýada kän,
süri-süri, ýuwanlykda
atlydan kem çapmaýan,
hem talaýan öz ömrüni,
aşak itip ýagtylygy,
nury öçürip içde,
etek ýapyp üstüne,
tüme kowup çagalaryn,
okamaly, ösmeli,
hiç bir ýuwan ýekelikde
Güni dogurmaz öli!

Dowamy »

Eger görseň

Agaja bak, adama däl,
bahana gözlemez ol;
Dagda bitsin, daşda bitsin,
derdini sözlemez ol,
zeýrenmez ol adam ýaly,
her gün agşam aýalynyň ýanynda,
beýleki agaçlar basýar depämden,
ýa günüň öňüni gabsaýar diýip,
minnet etmez eger-eger,
durar durup bildigiçe,
ýellere döşüni gerer,
hemem görüp bildigiçe,
bulut böwsen güni görer,
gar-ýagyşa tutar başyn,
gollaryny gerer çar ýan,
köklerini urar aşak,
eger görseň, görkezer ol,
durmuşyň her günün ýaşap.

Dowamy »

Domkrat derdi

Domkraty gowy görýär köp adam.
Käte tutuş millet, özi-de bilmän,
ýa domkrat, ýa-da onuň ýag-magy,
ýa goýulýan ýeri bolýar çökmejek,
öz ýanyndan çykjak bolup batgadan...

Dowamy »

Aýyp hakykat

Sadalykmy, samsyklyk ýa,
käte adam garşysynda,
ogry bolsun, jümri bolsun,
ýa talanan talan maly,
derdin aýdýar bilip, bilmän,
delalaty ýetjek ýaly.

Dowamy »