Gözel enäniň protesti

Bagyrly Gözel Saryk gyzynyň ýadygärligine

Ogly agtyk giýewisiniň ak altynjysyny sürüp gelip, howluda maşyndan düşende, Gözel enäniň ýüregi bir bolmasy işiň bolanyny syzdy. Ýöne ol maşynyň eýesi baradaky soragyna anyk jogap alyp bilmedi. Ilki oňa ’biraz ýazuw-pozuw işi bar, öýde oturyp işlemeli, eli boşaşsa gelip, maşynyny äkider’ diýdiler. Soň ýene bir zat diýdiler.

Dowamy »

Biz näme etmedik Ýeriň üstünde?

"We do not inherit the earth from our ancestors; we borrow it from our children." - Native American proverb

Biz näme etmedik Ýeriň üstünde,
ýa nämeler agtarmadyk astyndan?
Bize zat gerekdi, baýlyk gerekdi,
biz öz gara nebsimizden asgyndyk,
doýmany-dolmany bilmezdik asla,
berenin az görüp, kemter hasaplap,
biz bu Ýeri bir gün goýmadyk günne,
täze-täze ’açyş’ edip her günde,
akmak başymyza akylly diýip,
dogmadyk çagalaň rysgalyn iýip,
biz bu Ýere nämeleri etmedik,
biz bu Ýerde nirelere gitmedik,
ýa ýetmedik nireleriň nirsine,
hemem telper galdyk, düşünmän düýbe,
bilseň, öňe baksaň, başyň aýlanar,
gözüň garaňkyrar seretseň düýne...

Dowamy »

Ölenleriň borjy ýok

Ölenleriň borjy ýok,
bergisi ýok ownuk, iri;
Bardy-geldi bolsa-da,
bermeli ony diri!

Dowamy »

Durmuş oýun däl, dostum!

Durmuş oýun däl, dostum,
oýunçy däl hemme kişi,
gyzyl-ala geýinen,
emma birmeňzeş içi;
Ata atlan, pyýada git,
ýa Isa deý, eşek bolsun ulagyň,
(eger agy aýdym bolup eşdilse,
kemi bardyr gulagyň!)

Dowamy »

Ýokaryk çykmagam aňsat däl, dogry...

Ýokaryk çykmagam aňsat däl, dogry,
ýöne aşak inmek, gelen ýeriňe,
yzyňa dolanmak kyn bolýar juda;
sebäbi ýol gaty ýapaşak bolýar,
hemem öňki ýigitligiň tapaňok,
gideni, geljegi gorasyn hyda!...

Dowamy »

Beýik ýere çykanyň pelsepesi

Ýokardan aşak seretseň,
adamlaram kiçijek,
maşynlaram kiçijek,
ýol bolsa darajyk ýaly,
emma özüň belendräk duýýarsyň;
eger güýzde tänen ýaprak mysaly,
aýagasty galan bolsaň uzak gün,
käte şeýdip boýlamaly hyýaly!...

Dowamy »