Är-aýalyň gürrüňinden

- Ýanymda bolsaň gowu-laý, gelen pikiri aýdýan, senem belleýäň. Ýeke özüm bolsam, "Git, görýäň-ä, rulda otyryn-a!" diýip, barjak ýerime ýetýänçäm ylham bilen sögüşmeli bolýan.

Dowamy »

Oba we toba meselesi

Adam uzak ýyllardan soň bir aý möhlet bilen ýurduna goýberildi. Emma dogduk obasynda iki hepde bolup, yzyna - çagalarynyň ýanyna howlukdy. Gelip, köçede ilki duşan tanşyna içini dökdi:

Dowamy »

Ýüp

Bir syýasatçy bar belada immigrantlary (türkmençe - gelmişek) günäledi, beýlekisi global ykdysady kynçylyklary dil çolagy edindi, emma garyba olaryň ikisem asylmaga ýüp bolup göründi.

Dowamy »

Toý pelsepesi

Ol, herne gürrüň edilse, "Aýnany kim alsa, şol alsyn, bize toý bolsa bolýar" diýip, çalaja hikirdemegi gowy görerdi. Emma buldozer öz öýüniň üstünden gelende, hiç gülküsi tutmady.

Dowamy »

Buddanyň 12 pähimi

Adam durmuşyndaky iň uly duşman onuň özüdir.
Adam durmuşyndaky iň uly akmaklyk ýalandyr.
Adam durmuşyndaky iň uly gam göriplikdir.
Adam durmuşyndaky iň uly ýalňyş öz-özüňi ýitirmekdir.
Adam durmuşyndaky iň uly günä gadyr bilmezlikdir.
Adam durmuşyndaky iň uly ýitgi umydyňy ýitirmekdir.
Adam durmuşyndaky iň uly baýlyk saglyk bilen akyldyr.
Adam durmuşyndaky iň uly sowgat jomartlykdyr.
Adam durmuşyndaky iň uly ýetmezçilik düşünmezlikdir.
Adam durmuşyndaky iň uly rahatlyk gowy işdir.
Adam durmuşyndaky iň uly gynanç öz mertebäňi peseltmekdir.
Adam durmuşyndaky iň uly buýsanç ýykylanyňdan soň galmakdyr.

Dowamy »

Adamyň açyşy

Adam aýtdy:

"Inim ugursyz. ‘Içip-çekenok, urşup-sögüşip ýörenok, emma oňuşmady, maşgalasyny bozdy, ogullaryny başy dikkä atasyz goýdy’ diýip, bir özüni günäkärleýärdim. Emma diňe bir tarap ýazykly bolmaýan eken, agyr günä iki tarap, belki-de üç, dört tarap ýa ondanam köplük bolup edilýän eken... Içen-çekeniňem hemmesiniň maşgalasy bozulanok."

Dowamy »