Bizi iýýän bit

"Bite gahar edip, ýorgan otlama!"
Gör, nähili aýdylypdyr owadan,
gör, nähili aýdylypdyr ýerlikli,
üstüne söz goşar ýa-da sözünden
ýeke harpyn dagam aýrar ýaly däl,
emmaki bu edip boljak närsemi,
bitirmeli emma bitirip boljak,
ýa ýetirip boljak nesihatmydyr
ýerine iň soňy gyşarman ýoldan,
sebäbi bit diňe ýorganyňa däl,
beýniňe, kelläňe, ýüregňe girip,
nirä gitseň, seniň bilen ýöreýär,
gelýär hatda yzdan ýurt aşyp gaçsaň,
hem ganyňy sorýar soraman, diýmän,
ak düşekde ýeke bitsiz ýatyrkaň,
göz öňüňe gelýär onsoň ýorganyny otlaýan,
ýakýan donun, balagyn, hatda ýatyş telpegin,
ýa-da ýaşaýanam barmyka munda
biti bolman birleriniň
ýa-da öz-özün iýmän?

Dowamy »

Kommunistiň ýatlamasy

Öňki kommunist skaýpda içini dökdi:

"Ejem oglanlykdan gulagyma guýdy: ’Obamyza gan çaýkandyr, orsa ynanmagyn, oglum!..’ Emma ýurt eýesi orsdy, ejeň sözleri gulagyňda ýaňlanyp dursa-da, orsa ynanmakdan, ýa ynanan bolmakdan başga çäräň ýokdy... Boýun alýan, ’kommunizm gurýas’ diýlen söze çynym bilen ynanardym ýa-da gaty ynanasym gelipdi.

Dowamy »

Ilki kömek etmedik är

Aşgabatda, "Parahat" mikroraýonyndaky dokuz gat jaýda ýaşaýarkam G. diýip bir goňşym bardy. Agajet, saryýagyz ýigitdi. Ýalňyşmasam, sekizburç papak geýerdi. Men onuň näme kärdäki adamdygyny hem bilemok. Belki, şol wagt bilendirin, emma soň ýadymdan çykandyr. Emma onuň ýigrimi ýyl çemesi mundan öň, gurbanlykdamy ýa başga bir üýşmeleňde, aşaky goňşularda saçak başynda aýdan bir gürrüňi hiç ýadymdan çykanok.

Dowamy »

Özüme pent

Gözünde ak galman gyzaran öküz,
ýa mes iner, agzyn ak köpük basan,
dara-dire ýerde, gapyl mahalyň,
däli jeýhun bolup üstüňe gelse,
hem bolmasa asla gaçara ugur,
ýere sümjek bolsaň, ýer gaty bolsa,
bir synanyş, belki, saklarsyň biraz,
gykylyk et, üstüne git garaşman,
bilip bolmaz, birden durmagy ýa-da
yzyna dönmegi, gitmegi mümkin,
emma dargamaga barýan milletiň,
uly-kiçi, inen beýikden aşak,
eger-eger durma öňünde ýa-da
gözün açjak bolma ýagtylyk daşap,
ulagyň bolmasa - pyýada, ýalňyz,
ýanma ýa-da ýakma janyň biderek,
ýaşamajak üçin bilmersiň ýaşap!

Dowamy »

Ejem bardy

Ejem bardy,
Gypjak gyzy Gülälek,
oglum Aşgabatdan geler,
çagalarny alyp basym,
ýumurtgajyk üýşüreýin
diýip alada edýän,
ysmanagyn basyrýan,
sowukdan, gyşdan gorap,
oglum gelse, gökli gutap,
tamdyra ýapyp bersem,
gowy görýän zadydyr
diýip açlyga barýan,
dargamaga barýan iliň
gelinleri gelende
ýumurtga ýa gök sorap,
hiç ýok diýip bilmeýän
ejem bardy,
Gypjak gyzy Gülälek,
borjym bardy,
bergim bardy öňünde,
ogul bolup bermeli,
gaýtarmaly ahyr bir gün "waý" diýip,
tabydyny alyp egne,
başarmadym, dag arman,
duşmanymy güldürdim;
atam bardy, ussadymdy,
ilki harpy öwreden,
öwreden ilki sözlemi,
Pyragynyň dünýäsine ugradan,
hem yzyma dönsem orta ýoldan hiç
bagyşlap bilmejek, geçirmejek ýa,
atam bardy, Bäşim mollum, tejenli,
bergim bardy, borjum bardy öňünde,
tabydyny egne alyp bilmedim,
duşmanymy güldürdim,
hemem birden manysyz,
maksatsyz boldy durmuş,
men eneme mamladygym,
men atama mamladygym
görkezjekdim ahyryn,
bilýän-de bolsalar içden,
men şuny diýýädim diýip,
eger olar giden bolsa,
galan bolsa çäreçiler,
tahýa ýa telpek geýip,
bergim ýok meň adama,
hiç borjum ýok bermeli,
goý, kim näme diýse diýsin,
sögsün hatda diýip "teke";
ejem bardy,
Gypjak gyzy Gülälek,
kakam bardy, Bäşim mollum, tejenli,
Pyragynyň dünýäsine ugradan,
garaşan hem gelsem begenjek gaty,
ikisi-de gitdi, çagalam bilen
ýat ilde ýer sermäp,
galdym men ý

Dowamy »

Seresaplylyk

Golaýyňa getireniň
ýüzüňe ýa ýüregiňe tüýkürse,
çekilersiň, elbetde,
hemem düşünersiň ýuwaş-ýuwaşdan
adamlar nämüçin çekilýär yza,
öz-özüniň içine,
ýer gözleýär çolarak,
ýa ýylgyryp oňýar gülmeli ýerde,
gürlemeli ýerde dymýar,
ýa-da ondan, ýüzden birin sözleýär
bilýän zadynyň,
gadyryn gaçyryp adam adynyň.

Dowamy »