"Ýowşan" diýip...

"Ýowşan" diýip, gyrymsyja, goragsyz,
agyz uran, çeýnäp atjak kän boldy,
bir gezek däl, gaýta-gaýta synanyp,
köküň bilen goparyp, oda ýakjak kän boldy,
ýöne seniň diňe ýowşan däldigiň,
eýsem, ajy ýowşandygyň bilenler,
aňlanlar az boldy, meger!
Ýöne bu-da owarram,
esas seni "ajy" diýip ýigrenmän,
derman ýowşandygyň bilse käbiri,
ömürboýy çeýnelenňe üýşülip,
atylanňa ataşyna pesligiň,
hem ýagtylyk üçin ýananňa deger!..

Dowamy »

Begen adam adam bolsa...

“Damned if you do it, and damned if you don't.”

Bu ilde-de bar zat eken,
bizde däl eken diňe,
iş etjek bol, ýa-da bolma,
parhy ýok eken siňe,
içgin baksaň durmuşa,
ol göreşmiş, ýöne karam,
jyzar ejiz hem güýçli,
ýeň ýa ýykyl, gargar kümsük,
ýa içi öçmez öçli,
sen seretme, diňleme hiç
bat berýäni sesine,
begen adam adam bolsa,
hiç gynanma pesine!

Dowamy »

Eje jan, bagyşla, käbäm!

Eje jan, bagyşla, käbäm,
elimi uzatdym ile,
elde barym berjekdim,
ellerime urdular,
dilimi uzatdym ile,
dilde barym berjekdim,
dillerime urdular;
Eje jan, bagyşla, käbäm,
durjak däldim daşdan garap,
ölsem-galsam barjakdym,
emma daşdan taýak salyp,
aýagyma urdular,
turmaz ýaly, durmaz ýaly,
üýşüp gapan gurdular;
Eje jan, bagyşla, käbäm,
hemem bagyşlama hiç,
ogluň bolman, däldirin men,
ýetişmesem iru-giç!..

Dowamy »

1991-nji ýylyň goşgusy

Bir bigünä, arzuw garran gözünde,
urlan keýik kysmy türkmen düzünde,
men ýalňyz galyp men ýeriň ýüzünde.

Dowamy »

Gaýybana hoşlaşyk

"Ylym öwreden ussat - kyblam pederdir!" Magtymguly

Men sorardym: “Kaka, barmyka hudaý?”
Sen diýerdiň: “Walla, bilemok, oglum.”
Ýöne soň obanyň arakhor, egsik,
il gözünden düşen iki-üç oglun,
heşelle kakmazdan alardyň mysal,
hem diýerdiň: “Şolaryň
atalary seniň halal ataňy
’Halk duşmany’ diýip satdy, tutdurdy,
on ýyl berdirdiler, bäş ýyldan soňra
gaýdyp geldi sag-aman,
hatda seni gördi, guwandy, güldi,
a olaryň ogul-gyzy utdurdy...”

Dowamy »

"Kakaň agyr" diýen habar gelende ýazylan goşgy

Sen ejiziň özi ýaly bolmarsyň,
sen egsigiň deňne bilmersiň düşüp,
goý, näme etsinler, näme diýsinler,
hatda ejeň gitsin ýüregin tutup,
ataň aýakýoldan galsyn, ýykylsyn,
habar gelsin yzyňdan, ýetiş diýip demine,
ýoluň däl, ýodaň-da baglangy bolsun,
özüň aklamaga bolsun müň sebäp,
(heý adam alarmy bu ary egne?)
sen namardyň deňne düşüp bilmersiň,
namart ýaly ar almarsyň, urmarsyň
ýeňsesinden diňe il diýeniň däl,
hatda il ezeniň, hemem il adyn
owadan don edip egne geýeniň;
sen ejiziň özi ýaly bolmarsyň,
eger bolsaň, haram bolsun iýeniň!

Dowamy »