1991-nji ýylyň goşgusy

Bir bigünä, arzuw garran gözünde,
urlan keýik kysmy türkmen düzünde,
men ýalňyz galyp men ýeriň ýüzünde.

Dowamy »

Gaýybana hoşlaşyk

"Ylym öwreden ussat - kyblam pederdir!" Magtymguly

Men sorardym: “Kaka, barmyka hudaý?”
Sen diýerdiň: “Walla, bilemok, oglum.”
Ýöne soň obanyň arakhor, egsik,
il gözünden düşen iki-üç oglun,
heşelle kakmazdan alardyň mysal,
hem diýerdiň: “Şolaryň
atalary seniň halal ataňy
’Halk duşmany’ diýip satdy, tutdurdy,
on ýyl berdirdiler, bäş ýyldan soňra
gaýdyp geldi sag-aman,
hatda seni gördi, guwandy, güldi,
a olaryň ogul-gyzy utdurdy...”

Dowamy »

"Kakaň agyr" diýen habar gelende ýazylan goşgy

Sen ejiziň özi ýaly bolmarsyň,
sen egsigiň deňne bilmersiň düşüp,
goý, näme etsinler, näme diýsinler,
hatda ejeň gitsin ýüregin tutup,
ataň aýakýoldan galsyn, ýykylsyn,
habar gelsin yzyňdan, ýetiş diýip demine,
ýoluň däl, ýodaň-da baglangy bolsun,
özüň aklamaga bolsun müň sebäp,
(heý adam alarmy bu ary egne?)
sen namardyň deňne düşüp bilmersiň,
namart ýaly ar almarsyň, urmarsyň
ýeňsesinden diňe il diýeniň däl,
hatda il ezeniň, hemem il adyn
owadan don edip egne geýeniň;
sen ejiziň özi ýaly bolmarsyň,
eger bolsaň, haram bolsun iýeniň!

Dowamy »

Gözel enäniň protesti

Bagyrly Gözel Saryk gyzynyň ýadygärligine

Ogly agtyk giýewisiniň ak altynjysyny sürüp gelip, howluda maşyndan düşende, Gözel enäniň ýüregi bir bolmasy işiň bolanyny syzdy. Ýöne ol maşynyň eýesi baradaky soragyna anyk jogap alyp bilmedi. Ilki oňa ’biraz ýazuw-pozuw işi bar, öýde oturyp işlemeli, eli boşaşsa gelip, maşynyny äkider’ diýdiler. Soň ýene bir zat diýdiler.

Dowamy »

Biz näme etmedik Ýeriň üstünde?

"We do not inherit the earth from our ancestors; we borrow it from our children." - Native American proverb

Biz näme etmedik Ýeriň üstünde,
ýa nämeler agtarmadyk astyndan?
Bize zat gerekdi, baýlyk gerekdi,
biz öz gara nebsimizden asgyndyk,
doýmany-dolmany bilmezdik asla,
berenin az görüp, kemter hasaplap,
biz bu Ýeri bir gün goýmadyk günne,
täze-täze ’açyş’ edip her günde,
akmak başymyza akylly diýip,
dogmadyk çagalaň rysgalyn iýip,
biz bu Ýere nämeleri etmedik,
biz bu Ýerde nirelere gitmedik,
ýa ýetmedik nireleriň nirsine,
hemem telper galdyk, düşünmän düýbe,
bilseň, öňe baksaň, başyň aýlanar,
gözüň garaňkyrar seretseň düýne...

Dowamy »

Ölenleriň borjy ýok

Ölenleriň borjy ýok,
bergisi ýok ownuk, iri;
Bardy-geldi bolsa-da,
bermeli ony diri!

Dowamy »