Gyzymyň çeken portretiniň öňündäki oýlanma

30 ýaş nirede, 54 nirde,
nirde türme, töhmet, ýurduňdan gaçmak,
çagalarňy alyp, ýat, alys ile,
soň bagtyň getirip 15 ýyl soňra,
Watana dolanmak, açylyp gapy,
eneň mazaryny göz bilen guçmak,
aglamak sessiz,
ataňdan üzür dilemek,
salama gelen illeri
salmak ýürek törüňe,
alyp gitmek üçin uzak ýollara,
soň agşam başyňy goýup ýassyga,
ýurtda galyp bilmejegňe düşünmek,
ýurtda ölüp bilmejegňe düşünmek,
ýat, keseki bolmak il diýip ugrap,
gyzym, seniň çeken suratyň meni,
döken ýaly boldy öňüme dograp...

Dowamy »

Suwa hormatmy ýa il rysgalyna geleňsizlik?

Gepi çagalykdan gulagymyza guýlan bir pentden başlasym gelýär. Ene-atamyzdan, ululardan eşiden zadymyz: «Gije-girim öýe myhman gelse, öýde hem suw bolmasa, garaňkyda suw almaga gitmeli bolsa, baraňda suwa salam bermeli, bimahal wagt geleniň üçin ötünç sorap, soň suw dilemeli» diýerdiler.

Dowamy »

Sen altyn bol, göwher bol

Sen altyn bol, göwher bol ýa,
gerek bolman bilersiň,
çalşylyp bilersiň kümüşe, mise,
nämeler bolmaýar ýokarky diýse,
bu ozal bolmadyk ýa-da bolmajak
närse däldir, belki, adam döräp bar,
gowa gowy gerek, pis gerek pise...

Dowamy »

Iň esasy zat

Megerem durmuşda iň esasy zat
gözüne seretmek adamyň göni,
ýüzüne seretmek adamyň göni,
göwnüne seretmek adamyň göni,
hemem kömek soramak,
ak ýürekden, elbetde,
sag bol aýtmak kömek etse, etmese,
çünki onuň bergi-borjy ýok saňa,
ýöne şeýle bolýar, kömek etseler,
senem kömek edip bilýärsiň ile,
delalatyň degýär ejiz-egsige,
şondan kömek soramaly adamdan,
sebäp kömek alman kömekçi bolup,
il derdine ýarap bilmersiň uly,
adam adam üçin gul bolmaly däl,
emma bolman bolmaz kömegiň guly...

Dowamy »

Olar özün beren bolsa özünden

Olar özün beren bolsa özünden,
olar özün alyp galmadyk bolsa,
saklajak bolmadyk bolsa bir zerre,
ýa-da gorkan bolsa özi bolmakdan,
geçen bolsa özi bolup galmakdan,
hemem diňe zeýrenseler ikiçäk,
çola ýerde, galan ýerde ýaşmakly,
pürençekli gezseler,
sen olara özün berip bilmersiň,
gaýtaryp getirip bilmersiň öňki,
azajygam bolsa erkin günlerin,
olar özün beren bolsa özünden,
sen şem bolup, kowjak bolma tünlerin.

Dowamy »

Giç bolmasa

Eger adam gark bolmak islese
nadanlygyň gara läbik deňzine,
eliňi uzatsaň, elin bermese,
agaç zyňsaň, ýapyşmasa, tutmasa,
sen özüňi oklap aldajy gorpa,
tutjak, çekjek bolsaň kenara ony,
a ol ursa eli ýeten badyna,
depjek bolsa gaty, aýagy ýetse,
ýa ýakaňdan tutup demir el bilen,
çekjek bolsa aşak, çykmaz ýaly hiç,
belki, birazajyk oýlanmalysyň,
eger sypyp bilseň, bolman bolsa giç...

Dowamy »