Wladimir Wysotskiden üç aýdym

"Vladimir Vysotsky in new translations. International poetic project" diýen at bilen çap edilen täze kitapda meşhur rus dissidentiniň 59 dile terjime edilen aýdymlarynyň arasynda türkmençä geçirilen üç eseri hem ýerleşdirilipdir.

A adamlar hüňür-hüňür mydama...

A adamlar hüňür-hüňür mydama,
Çünki adam adalaty hatyrlar:
“Biz nobata ilki durduk ahbetin,
Yzdakylar eýýäm iýip otyrlar!”

Dowamy »

Yrza bolup gidilmeýär

Kakam Bäşim Annagurbana

Yrza bolup gidilmeýär jahandan,
emma neden ’yrzadyryn’ diýýärler?
Yrzalaşýar ata-ogul, ene-gyz,
’Görmesek, yrza bol’ diýýär ýakynlar,
ýa-da ýatlar, eziz bolan ýakyndan,
barmy munda ar medalyn dakynman,
ýa-da giden ýaralanman bahyldan,
hem dowzahdan ozal namartdan ýanman?

Dowamy »

Ýagdaýyň bolsa...

"Kimde-kim öz maşgalasyndaky gabahatlyklara garşy çykmaga ýagdaýy bolup, şony hem etmeýän bolsa, ol öz maşgalasyndaky gabahatlyklar üçin jogapkärdir. Kimde-kim öz jemgyýetindäki adamlaryň gabahatlyklaryna garşy çykmaga ýagdaýy bolup, şony hem etmeýän bolsa, ol öz jemgyýetindäki gabahatlyklar üçin jogapkärdir. Kimde-kim tutuş dünýädäki gabahatlyklara garşy çykmaga ýagdaýy bolup, şony hem etmeýän bolsa, onda ol tutuş dünýäniň gabahatlyklary üçin jogapkärdir." Wawilon Talmudyndan.

Dowamy »

Ibn Arabydan bir goşgy

Geňlik,
bakja ot-ýalynlar içinde!

A meniň ýüregim her keşbe girýär:
sonar meýdan jerenine çölleriň,
a monahlar üçin ybadathana,
butlar üçin mukaddes ýer durmaly,
Käbe haja zyýarata gelene,
süreleri Toranyň,
aýatlary Kuranyň.

Dowamy »

Duşmanlaryňy bagyşla

“Hemişe öz duşmanlaryňyzy bagyşlaň, olary başga hiç zat şoň ýaly kejikdirmez.”

“Always forgive your enemies; nothing annoys them so much.”
Oscar Wilde

“Eger sen hakykaty aýtsaň, hiç zady ýatda saklamaly bolmarsyň.”

Dowamy »

Bu dünýä her kesi döwýär...

Bu dünýä her bir adamy döwýär, emma soň käbirleri döwlen ýerlerinde berk bolýar.

The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places.
Ernest Hemingway

Dowamy »